ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19090 - NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V.
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
13
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
12
ලිපිනය
D-02, Wahalkada, Kabithigollewa
සිසු (පිරිමි)
200
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
200
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
410
පාසල් දුරකථන අංකය
0254935950
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
T.M.K.C.Wewelkada
078-6396486
පන්ති පරාසය
1 - 11
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.75575918212762
,
80.8649425717050
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-09
17
3
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit