ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V.
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 19090 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම T.M.K.C.Wewelkada
පාසලේ නම NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V.විදුහල්පති දුරකථන අංකය 078-6396486
ලිපිනය D-02, Wahalkada, Kabithigollewa ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 12
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Horowpathana සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 200
අධ්‍යාපන කළාපය Kebithigollewa සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 200
ග්‍රාමසේවා වසම 145, Wahalkada D2 මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 410
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 0254935950 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) Acres. 05
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 2 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 11 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 13 ජල ප්‍රභවය Well

ආපසු පිටුවට යන්න.