ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

අ.පො.ස.(සාමාන්‍ය පෙළ) විභාග තොරතුරු
NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V.

පාසල් තොරතුරු පිටුවට යන්න.

අංකය වසර පෙනීසිටි ගණන සමත් ගණන ප්‍රතිශතය
12017291655.17%
22016181161.11%
32015261557.69%
4201420525%
5201320630%
6201216425%