ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19090 - NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V.

ආපසු පිටුවට යන්න.

විදුහල්පති තොරතුරු විස්තරය - සංඛ්‍යාව 3 කි
අංකය නම ස්ත්‍රී / පුරුෂ ශ්‍රේණිය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1A.R.P. KrisanthaMaleN/AB.Com.PGDE
2D.M.P.K. DissanayakeMaleN/AB.A.(General)PGDE
3S.C. WijesuriyaMaleN/AN/ADiploma