ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19090 - NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V.

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 17 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1D.M.P.H.DisanayakaSLTS 3-iGraduateSinhala(Second)B.A.(General)Trained
2D.M.P.KUMARASLTS 2-iiGraduateArt SubjectsB.A.(General)PGDE
3D.S.DAMAYANTHISLTS 2-iiGraduateArt and LibraryB.A.(General)Trained
4G.A.A.K.GURUSINGHASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
5G.P. DISANAYAKASLTS 3-iGraduateMusic (Oriental)B.P.A.(Special)Untrained
6H.D.D.U. prananduSLTS 2-iiNCOEDramaG.C.E. A/LDiploma
7K.A.N.S.SIRISENASLTS 3-iNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
8K.I.S.WELAGEDARASLTS 3-iGraduateHistoryB.A.(General)Untrained
9K.M.S.HAPUGODASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
10K.N.P.KARUNARATHNESLTS 3-iTrainedPrimaryB.A.(General)Untrained
11M.A.V.D.MUNASINGHASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
12N.N. SENEWIRATHNASLTS 3-iGraduateScienceB.Sc.(Biological sub.)Untrained
13S.K.A.S.C.SOMAPALASLTS 3-iGraduateDancingB.P.A.(Special)Untrained
14S.K.PREMARATHNASLTS 3-iGraduateMathematicsB.Sc. (Maths)Untrained
15S.SANNASURIYASLTS 3-iGraduateEnglishB.Com.Untrained
16W.A.I.C.WEERASINGHASLTS 2-iNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
17W.M.S.WANNINAYAKASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained