ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2018 - තෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය
( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.


.

විභාගය පැවැත්වූ දිනය අනුව සොයන්න.

බාගතකිරීම ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂය පැවැත්වූ දිනය
6 සිංහල ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26 
7 සිංහල ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26 
8 සිංහල ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26 
9 සිංහල ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26 
8 සිංහල ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා- i,ii 2018-11-26 
9 සිංහල ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා- i,ii 2018-11-26 
6 දෙමළ ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26
7 දෙමළ ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26
8 දෙමළ ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26
9 දෙමළ ඉතිහාසය- i,ii 2018-11-26
7 දෙමළ ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා- i,ii 2018-11-26
8 දෙමළ ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා- i,ii 2018-11-26
9 දෙමළ ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා- i,ii 2018-11-26
12 සිංහල තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - i,ii  
13 සිංහල තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - i,ii  
6 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-23
7 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-23
8 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-23
9 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-23
6 දෙමළ විද්‍යාව- i,ii 2018-11-23
7 දෙමළ විද්‍යාව- i,ii 2018-11-23
8 දෙමළ විද්‍යාව- i,ii 2018-11-23
9 දෙමළ විද්‍යාව- i,ii 2018-11-23
6 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-21
7 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-21
8 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-21
9 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-21
6 සිංහල දෙවන බස (සිංහල) - i,ii 2018-11-21
7 සිංහල දෙවන බස (සිංහල) - i,ii 2018-11-21
8 සිංහල දෙවන බස (සිංහල) - i,ii 2018-11-21
9 සිංහල දෙවන බස (සිංහල) - i,ii 2018-11-21
6 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-21
7 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-21
8 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-21
6 දෙමළ දෙවන බස (දෙමළ) - i,ii 2018-11-21
7 දෙමළ දෙවන බස (දෙමළ) - i,ii 2018-11-21
8 දෙමළ දෙවන බස (දෙමළ) - i,ii 2018-11-21
9 දෙමළ දෙවන බස (දෙමළ) - i,ii 2018-11-21
6 සිංහල ගණිතය - i,ii 2018-11-19
7 සිංහල ගණිතය - i,ii 2018-11-19
8 සිංහල ගණිතය - i,ii 2018-11-19
9 සිංහල ගණිතය - i,ii 2018-11-19
6 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2018-11-19
7 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2018-11-19
8 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2018-11-19
9 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2018-11-19
10 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-19
10 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-19
10 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යා.. හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2018-11-19
10 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-19
10 සිංහල දෙවන භාෂාව (සිංහල) - i,ii 2018-11-19
11 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-19
11 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-19
11 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යා.. හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2018-11-19
11 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-19
11 සිංහල දෙවන භාෂාව (සිංහල) - i,ii 2018-11-19
6 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2018-11-19
7 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2018-11-19
8 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2018-11-19
9 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2018-11-19
10 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-19
10 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2018-11-19
10 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යා.. හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2018-11-19
10 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය- i,ii 2018-11-19
10 දෙමළ දෙවන භාෂාව (දෙමළ) - i,ii 2018-11-19
11 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-19
11 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2018-11-19
11 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යා.. හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2018-11-19
11 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය- i,ii 2018-11-19
11 දෙමළ දෙවන භාෂාව (දෙමළ) - i,ii 2018-11-19
6 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2018-11-16
7 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2018-11-16
8 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2018-11-16
9 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2018-11-16
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2018-11-16
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2018-11-16
6 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2018-11-16
7 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2018-11-16
8 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2018-11-16
9 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2018-11-16
6 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2018-11-15
7 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2018-11-15
8 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2018-11-15
9 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2018-11-15
6 සිංහල සංගීතය- i,ii 2018-11-15
7 සිංහල සංගීතය- i,ii 2018-11-15
8 සිංහල සංගීතය- i,ii 2018-11-15
9 සිංහල සංගීතය- i,ii 2018-11-15
6 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2018-11-15
7 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2018-11-15
8 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2018-11-15
9 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2018-11-15
10 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i,ii 2018-11-15
10 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - i,ii 2018-11-15
10 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-15
10 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2018-11-15
10 සිංහල සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2018-11-15
10 සිංහල නිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණවේදය - i,ii 2018-11-15
11 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i,ii 2018-11-15
11 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - i,ii 2018-11-15
11 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2018-11-15
11 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2018-11-15
11 සිංහල සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2018-11-15
11 සිංහල නිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණවේදය - i,ii 2018-11-15
6 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-11-15
7 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-11-15
8 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-11-15
9 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-11-15
6 දෙමළ චිත්‍ර- i,ii 2018-11-15
7 දෙමළ චිත්‍ර- i,ii 2018-11-15
8 දෙමළ චිත්‍ර- i,ii 2018-11-15
9 දෙමළ චිත්‍ර- i,ii 2018-11-15
10 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i,ii 2018-11-15
10 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය- i,ii 2018-11-15
10 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව- i,ii 2018-11-15
10 දෙමළ සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-15
11 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i,ii 2018-11-15
11 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය- i,ii 2018-11-15
11 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව- i,ii 2018-11-15
11 දෙමළ සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-15
6 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-11-14
7 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-11-14
8 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-11-14
9 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-11-14
6 සිංහල සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
7 සිංහල සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
8 සිංහල සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
9 සිංහල සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
10 සිංහල සංගීතය(පෙරදිග) i, ii 2018-11-14
10 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව i 2018-11-14
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය 2018-11-14
10 සිංහල චිත්‍ර i 2018-11-14
11 සිංහල සංගීතය(පෙරදිග) i, ii 2018-11-14
11 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව i 2018-11-14
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය 2018-11-14
11 සිංහල චිත්‍ර i 2018-11-14
6 දෙමළ ශෛවනෙරි- i,ii 2018-11-14
7 දෙමළ ශෛවනෙරි- i,ii 2018-11-14
8 දෙමළ ශෛවනෙරි- i,ii 2018-11-14
9 දෙමළ ශෛවනෙරි- i,ii 2018-11-14
8 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය - i,ii 2018-11-14
9 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය - i,ii 2018-11-14
6 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
7 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
8 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
9 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය i,ii 2018-11-14
10 දෙමළ දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය 2018-11-14
10 දෙමළ චිත්‍ර - i 2018-11-14
11 දෙමළ දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය 2018-11-14
11 දෙමළ චිත්‍ර - i 2018-11-14
10 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2018-11-13
11 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2018-11-13
10 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2018-11-13
11 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2018-11-13
10 සිංහල ගණිතය - i,ii 2018-11-12
11 සිංහල ගණිතය - i,ii 2018-11-12
10 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2018-11-12
11 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2018-11-12
10 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-11-09
10 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-11-09
10 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-11-09
11 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-11-09
11 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-11-09
11 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-11-09
10 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2018-11-09
11 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2018-11-09
10 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-08
11 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-11-08
10 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2018-11-08
11 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2018-11-08
10  සිංහල  සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii,iii  2018-11-07
11 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii,iii  2018-11-07
10 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii,iii 2018-11-07
11 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii,iii 2018-11-07