ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2018 - දෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය
( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.


.

විභාගය පැවැත්වූ දිනය අනුව සොයන්න.

ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂය පැවැත්වූ දිනය බාගතකිරීම
12 සිංහල සංයුක්ත ගණිතය - i, ii 2018-07-31
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i, ii 2018-07-30
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i, ii 2018-07-30
12 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-30
12 සිංහල භෞතික විද්‍යාව - i, ii 2018-07-30
12 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-30
6 සිංහල ගණිතය - i, ii 2018-07-26
7 සිංහල ගණිතය - i, ii 2018-07-26
8 සිංහල ගණිතය - i, ii 2018-07-26
9 සිංහල ගණිතය - i, ii 2018-07-26
6 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i, ii 2018-07-26
7 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i, ii 2018-07-26
8 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i, ii 2018-07-26
9 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i, ii 2018-07-26
10 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
10 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-26
10 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i, ii 2018-07-26
10 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
11 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
11 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-26
11 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i, ii 2018-07-26
11 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
12 සිංහල බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය - i, ii 2018-07-26
12 සිංහල ගිණුම්කරණය - i, ii 2018-07-26
12 සිංහල කෘෂි විද්‍යාව - i, ii 2018-07-26
6 දෙමළ ගණිතය - i, ii 2018-07-26
7 දෙමළ ගණිතය - i, ii 2018-07-26
8 දෙමළ ගණිතය - i, ii 2018-07-26
9 දෙමළ ගණිතය - i, ii 2018-07-26
10 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
10 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-26
10 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i, ii 2018-07-26
10 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
11 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
11 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-26
11 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i, ii 2018-07-26
11 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-26
12 දෙමළ ගිණුම්කරණය - i, ii 2018-07-26
6 සිංහල භාෂාව - i, ii 2018-07-25
7 සිංහල භාෂාව - i, ii 2018-07-25
8 සිංහල භාෂාව - i, ii 2018-07-25
9 සිංහල භාෂාව - i, ii 2018-07-25
6 සිංහල ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
7 සිංහල ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
8 සිංහල ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
9 සිංහල ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
10 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i, ii 2018-07-25
10 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - i, ii 2018-07-25
10 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-25
10 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i, ii 2018-07-25
10 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-25
11 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i, ii 2018-07-25
11 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - i, ii 2018-07-25
11 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-25
11 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i, ii 2018-07-25
11 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-25
12 සිංහල ආර්ථික විද්‍යාව - i, ii 2018-07-25
12 සිංහල ජීව විද්‍යාව - i, ii 2018-07-25
12 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i, ii 2018-07-25
6 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i, ii 2018-07-25
7 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i, ii 2018-07-25
8 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i, ii 2018-07-25
9 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i, ii 2018-07-25
6 දෙමළ ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
7 දෙමළ ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
8 දෙමළ ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
9 දෙමළ ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-25
10 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i, ii 2018-07-25
10 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-25
11 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i, ii 2018-07-25
12 දෙමළ ආර්ථික විද්‍යාව - i, ii 2018-07-25
6 සිංහල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
7 සිංහල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
8 සිංහල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
9 සිංහල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
6 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
7 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
8 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
9 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
10 සිංහල ගණිතය- i, ii 2018-07-24
11 සිංහල ගණිතය- i, ii 2018-07-24
12 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i, ii 2018-07-24
12 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i, ii 2018-07-24
12 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-24
6 දෙමළ විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
7 දෙමළ විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
8 දෙමළ විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
9 දෙමළ විද්‍යාව - i, ii 2018-07-24
6 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
7 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
8 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
9 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-24
10 දෙමළ ගණිතය - i, ii 2018-07-24
6 සිංහල චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
7 සිංහල චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
8 සිංහල චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
9 සිංහල චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
10 සිංහල ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-23
11 සිංහල ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-23
12 සිංහල දේශපාලන විද්‍යාව - i, ii 2018-07-23
12 සිංහල රසායන විද්‍යාව - i, ii 2018-07-23
6 දෙමළ චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
7 දෙමළ චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
8 දෙමළ චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
9 දෙමළ චිත්‍ර - i, ii 2018-07-23
10 දෙමළ ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-23
11 දෙමළ ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-23
6 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
7 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
8 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
9 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
10 සිංහල සංගිතය (පෙරදිග) - i 2018-07-20
10 සිංහල නැටුම් (දේශීය) - i,ii 2018-07-20
10 සිංහල නාට්‍ය හා රංගකලාව - i, ii 2018-07-20
10 සිංහල චිත්‍ර - i 2018-07-20
11 සිංහල සංගිතය (පෙරදිග) - i 2018-07-20
11 සිංහල නැටුම් (දේශීය) - i,ii 2018-07-20
11 සිංහල නාට්‍ය හා රංගකලාව - i, ii 2018-07-20
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i, ii 2018-07-20
11 සිංහල චිත්‍ර - i 2018-07-20
12 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i 2018-07-20
6 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
7 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
8 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
9 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i, ii 2018-07-20
10 දෙමළ දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය 2018-07-20
10 දෙමළ චිත්‍ර - i 2018-07-20
11 දෙමළ දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය 2018-07-20
11 දෙමළ චිත්‍ර - i 2018-07-20
6 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-07-19
7 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-07-19
8 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-07-19
9 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-07-19
6 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-19
7 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-19
8 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-19
9 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-19
6 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-19
7 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-19
8 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,i 2018-07-19
9 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-19
6 සිංහල සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-07-19
7 සිංහල සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-07-19
8 සිංහල සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-07-19
9 සිංහල සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2018-07-19
10 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-07-19
11 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2018-07-19
12 සිංහල ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-19
12 සිංහල ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - i 2018-07-19
12 සිංහල ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - i,ii 2018-07-19
6 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2018-07-19
7 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2018-07-19
8 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2018-07-19
9 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2018-07-19
6 දෙමළ කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-19
7 දෙමළ කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-19
8 දෙමළ කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-19
6 දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-19
7 දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-19
8 දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-19
7 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය I, II 2018-07-19
8 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය I, II 2018-07-19
9 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය I, II 2018-07-19
6 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-19
7 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-19
8 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-19
9 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii 2018-07-19
10 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2018-07-19
11 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2018-07-19
12 දෙමළ ඉතිහාසය - i, ii 2018-07-19
12 දෙමළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - i,ii 2018-07-19
12 දෙමළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - i,ii 2018-07-19
10 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i, ii 2018-07-18
11 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i, ii 2018-07-18
12 සිංහල තර්ක ශාස්ත්‍රය - i, ii 2018-07-18
12 සිංහල ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - i, ii 2018-07-18
10 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i, ii 2018-07-18
11 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i, ii 2018-07-18
12 දෙමළ චිත්‍ර - i 2018-07-18
12 දෙමළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - i 2018-07-18
12 දෙමළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - ii 2018-07-18
10 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-07-17
10 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-17
10 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-17
11 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2018-07-17
11 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2018-07-17
11 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2018-07-17
12 සිංහල සිංහල - ii 2018-07-17
12 සිංහල තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව - i,ii 2018-07-17
12 සිංහල සාමාන්‍ය තොරතුරු  තාක්‍ෂණය - i,ii 2018-07-17
10 දෙමළ ශෛවනෙරි I, II 2018-07-17
10 දෙමළ කතෝලික ධර්මය I, II 2018-07-17
10 දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I, II 2018-07-17
10 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය I, II 2018-07-17
11 දෙමළ ශෛවනෙරි I, II 2018-07-17
11 දෙමළ කතෝලික ධර්මය I, II 2018-07-17
11 දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I, II 2018-07-17
11 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය I, II 2018-07-17
12 දෙමළ දෙමළ භාෂාව I, II 2018-07-17
12 සිංහල කෘෂි විද්‍යාව - i 2018-07-16
12 සිංහල බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය - i 2018-07-16
12 දෙමළ කෘෂි විද්‍යාව - i 2018-07-16
12 දෙමළ ඉස්ලාම් ශිෂ්ඨාචාරය - i 2018-07-16