ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2017 - තෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය
( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.


.

විභාගය පැවැත්වූ දිනය අනුව සොයන්න.

ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂය පැවැත්වූ දිනය බාගතකිරීම
6 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
7 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
8 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
9 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
6 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
7 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
8 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
9 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-11-30
6 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-11-29
7 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-11-29
8 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-11-29
9 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-11-29
8 සිංහල ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා 2017-11-29
9 සිංහල ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා 2017-11-29
8 දෙමළ ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා 2017-11-29
9 දෙමළ ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා 2017-11-29
6 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
7 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
8 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
9 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
6 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-11-28
7 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-11-28
8 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-11-28
9 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-11-28
6 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
7 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
8 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
9 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-28
6 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-11-28
7 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-11-28
8 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-11-28
9 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-11-28
6 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
7 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
8 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
9 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
6 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
7 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
8 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
9 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
10 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-11-27
11 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-11-27
10 සිංහල ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය- i,ii 2017-11-27
11 සිංහල ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය- i,ii 2017-11-27
10 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-11-27
11 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-11-27
10 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2017-11-27
11 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2017-11-27
10 සිංහල දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-11-27
11 සිංහල දෙවන භාෂාව(දෙමළ)- i,ii 2017-11-27
6 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
7 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
8 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
9 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-27
6 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
7 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
8 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
9 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2017-11-27
10 දෙමළ දෙවන භාෂාව(සිංහල) - i,ii 2017-11-27
11 දෙමළ දෙවන භාෂාව(සිංහල) - i,ii 2017-11-27
10 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය - i,ii 2017-11-27
11 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය - i,ii 2017-11-27
10 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-11-27
11 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-11-27
6 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-11-24
7 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-11-24
8 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-11-24
9 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-11-24
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-11-24
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-11-24
6 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-11-24
7 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-11-24
8 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-11-24
9 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-11-24
6 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
7 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
8 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
9 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
6 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
7 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
8 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
9 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
10 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
11 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
10 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2017-11-23
11 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2017-11-23
10 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
11 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
10 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
11 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
10 සිංහල ශිල්පකලා - i,ii 2017-11-23
11 සිංහල ශිල්පකලා - i,ii 2017-11-23
11 සිංහල නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය - i,ii 2017-11-23
10 සිංහල නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 2017-11-23
11 සිංහල නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 2017-11-23
10 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-11-23
11 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-11-23
6 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
7 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
8 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
9 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-11-23
6 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
7 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
8 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
9 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
10 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
11 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
10 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
11 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-11-23
10 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-11-23
11 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-11-23
10 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
11 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-11-23
6 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-11-22
7 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-11-22
8 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-11-22
9 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-11-22
6 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2017-11-22
7 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2017-11-22
8 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2017-11-22
9 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2017-11-22
6 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2017-11-22
7 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2017-11-22
8 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2017-11-22
9 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2017-11-22
6 සිංහල දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-11-22
7 සිංහල දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-11-22
8 සිංහල දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-11-22
9 සිංහල දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-11-22
10 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-11-22
11 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-11-22
10 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i,ii 2017-11-22
11 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i,ii 2017-11-22
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i,ii 2017-11-22
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i,ii 2017-11-22
6 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-11-22
7 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-11-22
8 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-11-22
9 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-11-22
6 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-11-22
8 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-11-22
9 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-11-22
10 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-11-22
11 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-11-22
10 සිංහල ගණිතය- i, ii 2017-11-21
11 සිංහල ගණිතය- i, ii 2017-11-21
10 දෙමළ ගණිතය- i, ii 2017-11-21
11 දෙමළ ගණිතය- i, ii 2017-11-21
10 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-20
11 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-20
10 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-20
11 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-11-20
10 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-11-17
11 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-11-17
10 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2017-11-17
11 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2017-11-17
10 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2017-11-17
11 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2017-11-17
10 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-11-17
11 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-11-17
10 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-11-17
11 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-11-17
10 සිංහල විද්‍යාව - i, ii 2017-11-16
11 සිංහල විද්‍යාව - i, ii 2017-11-16
10 දෙමළ විද්‍යාව - i, ii 2017-11-16
11 දෙමළ විද්‍යාව - i, ii 2017-11-16
 10  සිංහල  සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii  2017-11-15
 11 සිංහල  සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii    2017-11-15
10 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-11-15
11 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-11-15