ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2017 - දෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය
( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.


.

විභාගය පැවැත්වූ දිනය අනුව සොයන්න.

ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂය පැවැත්වූ දිනය බාගතකිරීම
6 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-08-02
7 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-08-02
8 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-08-02
9 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-08-02
6 දෙමළ දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-08-02
7 දෙමළ දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-08-02
8 දෙමළ දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-08-02
9 දෙමළ දෙවන භාෂාව(දෙමළ) - i,ii 2017-08-02
6 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-08-01
7 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-08-01
8 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-08-01
9 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2017-08-01
6 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-08-01
7 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-08-01
8 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-08-01
9 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-08-01
6 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-08-01
7 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-08-01
8 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-08-01
9 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2017-08-01
6 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
7 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
8 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
9 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
6 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
7 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
8 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
9 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
6 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
7 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
8 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
9 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2017-07-31
6 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
7 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
8 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
9 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-31
6 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
7 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
8 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
9 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
12 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-28
12 සිංහල සංනිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය - i,ii 2017-07-28
6 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
7 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
8 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
9 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-28
6 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
7 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
8 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
9 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
6 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
7 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
8 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
9 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
12 සිංහල සංයුක්ත ගණිතය - i 2017-07-27
12 සිංහල සංයුක්ත ගණිතය - ii 2017-07-27
6 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
7 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
8 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
9 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2017-07-27
6 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
7 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
8 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
9 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-27
6 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-26
7 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-26
8 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-26
9 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-26
6 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-07-26
7 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-07-26
8 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-07-26
9 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-07-26
12 සිංහල භෞතික විද්‍යාව - i,ii 2017-07-26
12 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-26
6 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-07-26
7 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-07-26
8 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-07-26
9 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-07-26
12 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-26
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂාව - i,ii 2017-07-25
10 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-07-25
10 සිංහල ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය- i,ii 2017-07-25
10 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2017-07-25
10 සිංහල දෙවන භාෂාව සිංහල - i,ii 2017-07-25
10 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-25
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂාව - i,ii 2017-07-25
11 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-07-25
11 සිංහල ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය- i,ii 2017-07-25
11 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2017-07-25
11 සිංහල දෙවන භාෂාව සිංහල - i,ii 2017-07-25
11 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-25
12 සිංහල බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය - i 2017-07-25
12 සිංහල කෘෂි විද්‍යාව - i 2017-07-25
12 සිංහල කෘෂි විද්‍යාව - ii 2017-07-25
12 සිංහල ගිණුම්කරණය - ii 2017-07-25
10 දෙමළ දෙවන භාෂාව දෙමළ - i,ii 2017-07-25
10 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2017-07-25
10 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-07-25
10 දෙමළ ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය- i,ii 2017-07-25
11 දෙමළ දෙවන භාෂාව දෙමළ - i,ii 2017-07-25
11 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2017-07-25
11 දෙමළ ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය- i,ii 2017-07-25
11 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2017-07-25
12 දෙමළ ගිණුම්කරණය- i,ii 2017-07-25
12 දෙමළ හිංදු ශිෂ්ටාචාරය - i,ii 2017-07-25
12 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය - i,ii 2017-07-25
12 දෙමළ ඉස්ලාම් ශිෂ්ඨාචාරය - i,ii 2017-07-25
10 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
10 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
10 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-24
10 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-07-24
10 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2017-07-24
11 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
11 සිංහල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
11 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-24
11 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-07-24
11 සිංහල සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2017-07-24
12 සිංහල තාක්ණය සඳහා විද්‍යාව- ii 2017-07-24
12 සිංහල සාමාන්‍ය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
10 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
10 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-07-24
10 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
11 දෙමළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
11 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-07-24
11 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
11 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2017-07-24
12 දෙමළ සාමාන්‍ය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2017-07-24
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i,ii 2017-07-21
10 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-07-21
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i,ii 2017-07-21
11 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-07-21
12 සිංහල සිංහල - i,ii 2017-07-21
12 සිංහල තාක්‍ෂණය සඳහා විද්‍යාව - i 2017-07-21
10 දෙමළ දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i,ii 2017-07-21
10 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-07-21
11 දෙමළ දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i,ii 2017-07-21
11 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2017-07-21
10 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-07-20
11 සිංහල ගණිතය - i,ii 2017-07-20
12 සිංහල ජීව විද්‍යාව - i,ii 2017-07-20
12 සිංහල ජීව විද්‍යාව - බී කොටස 2017-07-20
12 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව- i,ii 2017-07-20
12 සිංහල ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-07-20
10 දෙමළ ගණිතය - i 2017-07-20
10 දෙමළ ගණිතය - ii 2017-07-20
11 දෙමළ ගණිතය - i 2017-07-20
11 දෙමළ ගණිතය - ii 2017-07-20
12 දෙමළ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2017-07-20
12 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව- i,ii 2017-07-20
10 සිංහල  ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-19
11 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-19
12  සිංහල  රශායනික විද්‍යාව  - i,ii 2017-07-19
12  සිංහල  දේශපාලන විද්‍යාව  - i,ii 2017-07-19
10 දෙමළ  ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-19
11 දෙමළ  ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-19
10 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2017-07-18
11  සිංහල  විද්‍යාව  - i,ii 2017-07-18
12 සිංහල ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණය - i 2017-07-18
12 සිංහල ජෛව පද්ධති තාක්‍ෂණ වේදය - i,ii 2017-07-18
12 සිංහල ඉංදියානු ඉතිහාසය 2017-07-18
12 සිංහල යුරෝපා ඉතිහාසය 2017-07-18
10 දෙමළ  විද්‍යාව  - i,ii 2017-07-18
11 දෙමළ  විද්‍යාව  - i,ii 2017-07-18
12 දෙමළ  ලංකා ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-18
12 දෙමළ යුරෝපා ඉතිහාසය - i,ii 2017-07-18
10 සිංහල සිංහල භාෂාව - i,ii 2017-07-17
11 සිංහල සිංහල භාෂාව - i,ii 2017-07-17
 12  සිංහල  ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය  - i,ii 2017-07-17
12 සිංහල චිත්‍ර - i,ii 2017-07-17
12 සිංහල නර්තනය - i,ii 2017-07-17
12 සිංහල තර්කශාස්ත්‍රය - i,ii 2017-07-17
10 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-07-17
11 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2017-07-17
12 දෙමළ   ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය  - i,ii  2017-07-17
 10  සිංහල  බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2017-07-14
 10 සිංහල  ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii  2017-07-14 
 10 සිංහල  කතෝලික ධර්මය  - i,ii  2017-07-14 
 11 සිංහල   බුද්ධ ධර්මය - i,ii   2017-07-14 
 11 සිංහල  ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii  2017-07-14  
 11 සිංහල කතෝලික ධර්මය  - i,ii  2017-07-14
10 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-07-14
10 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-07-14
11 දෙමළ ශෛවනෙරි - i,ii 2017-07-14
11 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2017-07-14