ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2016 - තෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය
( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.


.

විභාගය පැවැත්වූ දිනය අනුව සොයන්න.

ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂය පැවැත්වූ දිනය බාගතකිරීම
10 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය- i,ii 2016-11-28
10 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2016-11-28
10 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2016-11-28
10 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය- i,ii 2016-11-28
10 සිංහල දෙවන භාෂාව (සිංහල) - i,ii 2016-11-28
6 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2016-11-28
7 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2016-11-28
8 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2016-11-28
9 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2016-11-28
10 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2016-11-28
6 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
7 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
8 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
9 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
6 දෙමළ ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
7 දෙමළ ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
8 දෙමළ ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
9 දෙමළ ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-25
6 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
7 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
8 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
9 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
7 ඉංග්‍රීසි විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
8 ඉංග්‍රීසි විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
10 ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-11-25
6 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
7 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
8 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
9 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-11-25
6 ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-11-24
8 ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-11-24
9 ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-11-24
10 සිංහල තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-11-24
10 සිංහල සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය - i,ii 2016-11-24
10 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-24
10 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-11-24
10 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-11-24
6 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-11-23
7 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-11-23
8 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-11-23
9 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-11-23
10 ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - i,ii 2016-11-23
6 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2016-11-22
7 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2016-11-22
8 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2016-11-22
9 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව- i,ii 2016-11-22
6 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-11-22
7 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-11-22
8 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-11-22
9 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-11-22
10 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-11-22
6 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-22
7 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-22
8 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-22
9 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-22
6,7,8,9 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2016-11-21
6 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
7 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
8 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
9 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
10 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-11-21
11 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i,ii 2016-11-21
11 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - i,ii 2016-11-21
11 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2016-11-21
11 සිංහල දෙවන භාෂාව - i,ii 2016-11-21
11 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-21
6 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
7 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
8 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
9 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-21
11 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-21
11 දෙමළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - i,ii 2016-11-21
11 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - i,ii 2016-11-21
6 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-11-18
7 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-11-18
8 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-11-18
9 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-11-18
6 දෙමළ හින්දු ධර්මය- i,ii 2016-11-18
7 දෙමළ හින්දු ධර්මය- i,ii 2016-11-18
8 දෙමළ හින්දු ධර්මය- i,ii 2016-11-18
9 දෙමළ හින්දු ධර්මය- i,ii 2016-11-18
10 දෙමළ හින්දු ධර්මය- i,ii 2016-11-18
6 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-11-18
7 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-11-18
8 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-11-18
9 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-11-18
6 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-18
7 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-18
8 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-18
9 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය- i,ii 2016-11-18
10 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-18
6 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2016-11-18
7 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2016-11-18
10 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-18
11 ඉංග්‍රිසි ඉංග්‍රිසි භාෂාව - i,ii 2016-11-18
10 සිංහල විද්‍යාව- i,ii 2016-11-17
10 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-11-17
11 සිංහල සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය - i,ii 2016-11-17
11 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-11-17
11 ඉංග්‍රිසි තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-11-17
11 සිංහල තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-11-17
11 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරීක අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-11-17
11 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-11-17
11 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2016-11-17
10 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii 2016-11-16
11 ඉංග්‍රිසි ඉංග්‍රිසි සාහිත්‍ය - i,ii 2016-11-16
11 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-11-11
11 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2016-11-15
11 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-11-11
11 දෙමළ හිංදු ධර්මය - i,ii 2016-11-11
11 දෙමළ ඉස්ලාම් - i,ii 2016-11-11
11 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-10
11 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-11-10
11 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-11-09
11 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-11-09
11 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය  - i,ii,iii 2016-11-08
11 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - i,ii,iii 2016-11-08