ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2016 - දෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
කේ.ඒ. පුෂ්පකුමාර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය
( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.


.

විභාගය පැවැත්වූ දිනය අනුව සොයන්න.

ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂය පැවැත්වූ දිනය බාගතකිරීම
12 සිංහල දේශපාලන විද්‍යාව - i,ii 2016-07-28
12 සිංහල භූගෝලය - i,ii 2016-07-27
12 සිංහල කෘෂි විද්‍යාව - i,ii 2016-07-26
6 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
7 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
8 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
9 සිංහල ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
6 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-07-25
7 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-07-25
8 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-07-25
9 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-07-25
10 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-07-25
11 සිංහල ගණිතය - i 2016-07-25
11 සිංහල ගණිතය - ii 2016-07-25
12 සිංහල ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණ වේදය - i,ii 2016-07-25
12 සිංහල සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2016-07-25
12 සිංහල ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-25
12 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව - i,ii 2016-07-25
12 සිංහල ජෛව පද්ධති තාක්‍ෂණවේදය - i,ii 2016-07-25
12 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව - i 2016-07-25
12 සිංහල ජෛව පද්ධති තාක්‍ෂණවේදය - i 2016-07-25
6 දෙමළ ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
7 දෙමළ ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
8 දෙමළ ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
9 දෙමළ ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-25
10 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2016-07-25
11 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2016-07-25
6 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව - i,ii 2016-07-22
7 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව - i,ii 2016-07-22
8 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව - i,ii 2016-07-22
9 සිංහල නාට්‍ය හා රංග කලාව - i,ii 2016-07-22
6 සිංහල නැටුම්- i,ii 2016-07-22
7 සිංහල නැටුම්- i,ii 2016-07-22
8 සිංහල නැටුම්- i,ii 2016-07-22
9 සිංහල නැටුම්- i,ii 2016-07-22
6 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i,ii 2016-07-22
7 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i,ii 2016-07-22
8 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i,ii 2016-07-22
9 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i,ii 2016-07-22
6 සිංහල චිත්‍ර- i,ii 2016-07-22
7 සිංහල චිත්‍ර- i,ii 2016-07-22
8 සිංහල චිත්‍ර- i,ii 2016-07-22
9 සිංහල චිත්‍ර- i,ii 2016-07-22
10 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2016-07-22
11 සිංහල පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය- i,ii 2016-07-22
10 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය- i,ii 2016-07-22
11 සිංහල ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය- i,ii 2016-07-22
10 සිංහල දෙවන භාෂාව ( දෙමළ)- i,ii 2016-07-22
11 සිංහල දෙවන භාෂාව ( දෙමළ)- i,ii 2016-07-22
10 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය - i,ii 2016-07-22
11 සිංහල ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය - i,ii 2016-07-22
10 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-22
11 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-22
12 සිංහල සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි - i,ii 2016-07-22
10 දෙමළ දෙවන භාෂාව (සිංහල) - i,ii 2016-07-22
11 දෙමළ දෙවන භාෂාව (සිංහල) - i,ii 2016-07-22
10 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය - i,ii 2016-07-22
11 දෙමළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය - i,ii 2016-07-22
10 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය- i,ii 2016-07-22
11 දෙමළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය- i,ii 2016-07-22
6 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-21
7 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-21
8 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-21
9 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-21
10 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-07-21
11 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-07-21
10 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2016-07-21
11 සිංහල කතෝලික ධර්මය - i,ii 2016-07-21
10 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2016-07-21
11 සිංහල ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i,ii 2016-07-21
10 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-07-21
11 සිංහල ඉංග්‍රීසි - i,ii 2016-07-21
9 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-07-21
10 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය - i,ii 2016-07-21
11 දෙමළ ඉස්ලාම් ධර්මය - i,ii 2016-07-21
10 දෙමළ ශෛවනරි - i,ii 2016-07-21
11 දෙමළ ශෛවනරි - i,ii 2016-07-21
12 දෙමළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - i,ii 2016-07-21
12 දෙමළ භෞතික විද්‍යාව - i,ii 2016-07-21
12 සිංහල භෞතික විද්‍යාව - i,ii 2016-07-21
12 සිංහල ඉංදියන් ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-21
12 සිංහල යුරෝපා ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-21
12 සිංහල ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය- i,ii 2016-07-21
6 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
7 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
8 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
9 සිංහල දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
6 දෙමළ දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
7 දෙමළ දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
8 දෙමළ දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
9 දෙමළ දෙවන බස - i,ii 2016-07-18
6 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
7 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
8 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
9 දෙමළ භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
10 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2016-07-18
11 දෙමළ චිත්‍ර - i,ii 2016-07-18
6 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
7 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
8 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
9 සිංහල භූගෝල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-18
10 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i 2016-07-18
11 සිංහල පෙරදිග සංගීතය - i 2016-07-18
10 සිංහල නර්තනය - i,ii 2016-07-18
11 සිංහල නර්තනය - i,ii 2016-07-18
10 සිංහල නාට්‍ය හා රංගකලාව - i 2016-07-18
11 සිංහල නාට්‍ය හා රංගකලාව - i 2016-07-18
10 සිංහල චිත්‍ර - i 2016-07-18
11 සිංහල චිත්‍ර - i 2016-07-18
10 සිංහල සිංහල සාහිත්‍යය රසාස්වාදය - i,ii 2016-07-18
11 සිංහල සිංහල සාහිත්‍යය රසාස්වාදය - i,ii 2016-07-18
10 ඉංග්‍රිසි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය රසාස්වාදය - i,ii 2016-07-18
11 ඉංග්‍රිසි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය රසාස්වාදය - i,ii 2016-07-18
12 සිංහල තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-18
12 සිංහල තර්කශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - i,ii 2016-07-18
6 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-07-15
7 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-07-15
8 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-07-15
9 සිංහල ගණිතය - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
11 සිංහල තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
11 සිංහල කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2016-07-15
11 සිංහල ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-15
11 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල ශිල්ප කලා - i,ii 2016-07-15
11 සිංහල ශිල්ප කලා - i,ii 2016-07-15
11 සිංහල නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල නිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
10 සිංහල සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2016-07-15
11 සිංහල සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - i,ii 2016-07-15
10 ඉංග්‍රිසි තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
11 ඉංග්‍රිසි තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
12 සිංහල සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
6 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2016-07-15
7 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2016-07-15
8 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2016-07-15
9 දෙමළ ගණිතය - i,ii 2016-07-15
10 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-15
11 දෙමළ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-15
10 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
11 දෙමළ කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
10 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විදයාව - i,ii 2016-07-15
11 දෙමළ ගෘහ ආර්ථික විදයාව - i,ii 2016-07-15
10 දෙමළ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
11 දෙමළ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - i,ii 2016-07-15
6 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
7 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
8 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
9 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
6 සිංහල සිංහල- i,ii 2016-07-14
7 සිංහල සිංහල- i,ii 2016-07-14
8 සිංහල සිංහල- i,ii 2016-07-14
9 සිංහල සිංහල- i,ii 2016-07-14
6 දෙමළ දෙමළ - i,ii 2016-07-14
7 දෙමළ දෙමළ - i,ii 2016-07-14
8 දෙමළ දෙමළ - i,ii 2016-07-14
9 දෙමළ දෙමළ - i,ii 2016-07-14
6 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
7 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
8 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
9 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-14
10 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
11 දෙමළ විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
12 දෙමළ ආර්ථික විද්‍යාව - i 2016-07-14
10 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
11 සිංහල විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
10 ඉංග්‍රිසි විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
11 ඉංග්‍රිසි විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
12 සිංහල ජීව විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
12 සිංහල සංයුක්ත ගණිතය - i 2016-07-14
12 සිංහල සංයුක්ත ගණිතය - ii 2016-07-14
12 සිංහල ආර්ථික විද්‍යාව - i,ii 2016-07-14
6 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-07-13
6 සිංහල තතෝලික ධර්මය - i,ii 2016-07-13
6 සිංහල ක්‍රිස්තු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
6 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-13
7 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-07-13
7 සිංහල තතෝලික ධර්මය - i,ii 2016-07-13
7 සිංහල ක්‍රිස්තු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
7 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-13
8 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-07-13
8 සිංහල තතෝලික ධර්මය - i,ii 2016-07-13
8 සිංහල ක්‍රිස්තු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
8 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-13
9 සිංහල බුද්ධ ධර්මය - i,ii 2016-07-13
9 සිංහල තතෝලික ධර්මය - i,ii 2016-07-13
9 සිංහල ක්‍රිස්තු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
9 සිංහල සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i,ii 2016-07-13
10 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-13
11 සිංහල ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-13
6 දෙමළ හිංදු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
7 දෙමළ හිංදු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
8 දෙමළ හිංදු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
9 දෙමළ හිංදු ධර්මය - i,ii 2016-07-13
10 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-13
11 දෙමළ ඉතිහාසය - i,ii 2016-07-13
10 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i,ii,iii 2016-07-12
11 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i,ii,iii 2016-07-12
12 සිංහල රසායන විද්‍යාව - i,ii 2016-07-12
12 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i 2016-07-12
12 සිංහල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - ii 2016-07-12
12 සිංහල ගිණුම්කරණය i,ii 2016-07-12
10 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i,ii,iii 2016-07-12
11 දෙමළ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය - i,ii,iii 2016-07-12
12 දෙමළ දෙමළ භාෂාව - i,ii 2016-07-12
12 සිංහල බෙෘද්ධ ශිෂ්ටාචාරය 2016-07-11