ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19519 - NCP/A/KB/HP/Nikawewa Mu V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
11
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
13
ලිපිනය
Horowpothana
සිසු (පිරිමි)
129
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
129
භාෂා මාධ්‍යය
Tamil
සිසු සංඛ්‍යාව
279
පාසල් දුරකථන අංකය
077-1770914
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
A.B. Mahroof
077-1770914
පන්ති පරාසය
1 - 9
තොරතුරු භාර නිළධාරී
N.M.FASIL
  පිහිටීම
8.57402749160531
,
80.7468603505166
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-07-13
14
0
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2018 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit