ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/A/KB/HP/Nikawewa Mu V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 19519 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම A.B. Mahroof
පාසලේ නම NCP/A/KB/HP/Nikawewa Mu Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 077-1770914
ලිපිනය Horowpothana ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 13
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Horowpathana සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 129
අධ්‍යාපන කළාපය Kebithigollewa සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 129
ග්‍රාමසේවා වසම 121, Nikawawa මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 279
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 077-1770914 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) 5 acre.
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 2 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 9 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත Yes
මාධ්‍ය Tamil පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 11 ජල ප්‍රභවය No

ආපසු පිටුවට යන්න.