ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19519 - NCP/A/KB/HP/Nikawewa Mu V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 14 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1A,B MAHARUPSLTS 1TrainedSupervisionG.C.E. A/LTrained
2A.R.SILMIYA BEGAMSLTS 3-iTrainedHealth & physical Education,BuddhismG.C.E. A/LTrained
3FASMIYA N.M.SLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
4H.JABARSLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
5H.M.M.ASLAM
6H.M.NISASLTS 2-iNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
7I.FAIZSLTS 3-iTrainedScience,Second Language,ICTG.C.E. A/LTrained
8I.JABEERSLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
9M.J.S FARHANA
10M.N.S SAFANASLTS 2-iiNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
11N.M.FASILSLTS 3-iTrainedSecond Language SinhalaG.C.E. A/LTrained
12N.P.SIYANASLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
13R.MAREENASLTS 2-iiGraduateTamilB.A.(General)PGDE
14W.NAUFERSLTS 3-iTrainedGeography,History,Citizenship Ed.G.C.E. A/LTrained