ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19599 - NCP/A/KB/HP/Horowpothana Mu P. V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
10
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
13
ලිපිනය
Hrowpothana
සිසු (පිරිමි)
130
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
130
භාෂා මාධ්‍යය
Tamil
සිසු සංඛ්‍යාව
251
පාසල් දුරකථන අංකය
071-4987977
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
M.I.M. Ameer
071-4987977
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.55504331829148
,
80.8309072746023
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-04-02
13
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit