ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19589 - NCP/A/KB/HP/Horowpothana Model P.S. (Lumbini)
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
21
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
26
ලිපිනය
Horowpathana
සිසු (පිරිමි)
390
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
390
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
765
පාසල් දුරකථන අංකය
025-2278260
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
K.P. Gamage
071-8272165
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.55373424033593
,
80.8297002338320
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-07-01
27
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit