ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19559 - NCP/A/KB/HP/Anaolondewa Annur Mu V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
9
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
13
ලිපිනය
Anaolandhawa, Kapugollewa
සිසු (පිරිමි)
61
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
61
භාෂා මාධ්‍යය
Tamil
සිසු සංඛ්‍යාව
137
පාසල් දුරකථන අංකය
-
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
A. Bazeer
0774966913
පන්ති පරාසය
1 - 9
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.65130227959123
,
80.8026047105006
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-10-17
10
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit