ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19527 - NCP/A/KB/HP/ALMAAS MAHA VIDAYALAYA
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
25
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
33
ලිපිනය
Agunochchiya, Horowpothana
සිසු (පිරිමි)
367
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
367
භාෂා මාධ්‍යය
Tamil
සිසු සංඛ්‍යාව
754
පාසල් දුරකථන අංකය
025-2278656
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 C
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
A.J.M.THAWFEEK
0779006871
පන්ති පරාසය
1 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.54335782467101
,
80.7670865117457
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-09
36
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
2019 දෙවන වාර පරීක‍ෂණය
2018 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit