ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19137 - NCP/A/KB/HP/Puliyankadawala V.
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
5
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
05
ලිපිනය
Kahatagasdigiliya
සිසු (පිරිමි)
27
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
27
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
47
පාසල් දුරකථන අංකය
0714477945
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
L.S. Kuamarasinghe
071-4477945
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.45951345958051
,
80.8154006214896
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-09
3
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit