ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19118 - NCP/A/KB/HP/Nambakada V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
5
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
05
ලිපිනය
Parangiyawadiya, Horowpothana
සිසු (පිරිමි)
42
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
42
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
67
පාසල් දුරකථන අංකය
077-0078595
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
K.S. Karunarathna
077-0078595
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.47184788155031
,
80.8374457127035
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-09
6
0
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit