ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19110 - NCP/A/KB/HP/Kapugollewa M.V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
14
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
21
ලිපිනය
Kapugollewa
සිසු (පිරිමි)
165
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
165
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
357
පාසල් දුරකථන අංකය
0778874232
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 C
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
T.N. Jayathilaka
078874232
පන්ති පරාසය
1 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
J.Mohammadu Siddeek
  පිහිටීම
8.66479607799666
,
80.8400941564004
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-09
23
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
2019 දෙවන වාර පරීක‍ෂණය
2018 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit