ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19105 - NCP/A/KB/HP/Ambagaswewa Ashoka Jayanthi V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
5
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
05
ලිපිනය
Ambagaswewa, Morawewa.
සිසු (පිරිමි)
22
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
22
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
49
පාසල් දුරකථන අංකය
0756572901
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
D. Hemarathna
0756572901
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.63180210534583
,
80.8677942370961
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-10-18
3
0
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit