ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19104 - NCP/A/KB/HP/Ruwanwali M.M.V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
58
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
90
ලිපිනය
Horowpothana
සිසු (පිරිමි)
964
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
964
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
1995
පාසල් දුරකථන අංකය
025-2278348
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 AB
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
Mr. M.B.M.D. Bandara
071-8396962
පන්ති පරාසය
6 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
H.M.I.K.Herath
  පිහිටීම
8.55172411841385
,
80.8291582557781
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-03-29
79
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
2019 දෙවන වාර පරීක‍ෂණය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit