ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Alahara කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
0
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
17184
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
296949
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම