ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2023 - තෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ ( 3 - 13 ශ්‍රේණි )

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.
පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව:173
අංකය ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය පිළිතුරු පත්‍රය දිනය
13Sinhalaපරිසරය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
23Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
33Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
43Sinhalaසිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
53Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
63Tamilපරිසරය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
73Tamilදෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
84Sinhalaපරිසරය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
94Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
104Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
114Sinhalaසිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
124Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
134Tamilපරිසරය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
144Tamilදෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
155Sinhalaපරිසරය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
165Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
175Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
185Sinhalaසිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
195Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
205Tamilපරිසරය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
215Tamilදෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
226Sinhalaභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
236Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
246Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
256Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
266Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
276Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-12
286Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
296Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
306Sinhalaසිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
316Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
326Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
336Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
346Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
356Tamilභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
366Tamilදෙවන බස සිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
376Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
386Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
396Tamilදෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
406Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
417Sinhalaභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
427Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
437Sinhalaසංගීතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
447Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
457Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
467Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
477Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-12
487Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
497Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
507Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
517Sinhalaසිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
527Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
537Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
547Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
557Tamilවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
567Tamilභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
577Tamilදෙවන බස සිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
587Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
597Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
607Tamilදෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
617Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
628Sinhalaප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-19
638Sinhalaභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
648Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
658Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
668Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
678Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
688Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-12
698Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
708Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
718Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
728Sinhalaසිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
738Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
748Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
758Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
768Tamilවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
778Tamilභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
788Tamilදෙවන බස සිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
798Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
808Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
818Tamilදෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
828Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
839Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-20
849Sinhalaප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
859Sinhalaභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
869Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
879Sinhalaනර්තනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
889Sinhalaසංගීතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
899Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
909Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
919Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
929Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-13
939Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-12
949Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
959Sinhalaසිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
969Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
979Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
989Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
999Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
1009Tamilවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
1019Tamilභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
1029Tamilදෙවන බස සිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
1039Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
1049Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
1059Tamilදෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
1069Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
10710Englishතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-17
10810Sinhalaසිංහල සාහිත්‍යය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-21
10910Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-20
11010Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-20
11110Sinhalaසංගීතය (පෙරදිග)
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-20
11210Sinhalaනිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-19
11310Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-17
11410Sinhalaනිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
11510Sinhalaශිල්ප කලා
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
11610Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
11710Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
11810Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
11910Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
12010Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
12110Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-12
12210Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-10
12310Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
12410Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
12510Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
12610Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
12710Sinhalaභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
12810Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
12910Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
13010Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06
13110Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06
13210Tamilතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
13310Tamilතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
13410Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
13510Tamilභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
13610Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
13710Tamilදෙවන බස සිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
13810Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
13910Tamilශෛවනෙරි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06
14010Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06
14111Englishතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-17
14211Sinhalaසිංහල සාහිත්‍යය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-21
14311Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-20
14411Sinhalaසංගීතය (පෙරදිග)
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-20
14511Sinhalaනිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-19
14611Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-17
14711Sinhalaනිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
14811Sinhalaශිල්ප කලා
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
14911Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
15011Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
15111Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
15211Sinhalaනර්තනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
15311Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-16
15411Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-15
15511Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
15611Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
15711Sinhalaගණිතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-12
15811Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-10
15911Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
16011Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
16111Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
16211Sinhalaභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
16311Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
16411Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-08
16511Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
16611Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06
16711Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06
16811Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-14
16911Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
17011Tamilදෙවන බස සිංහල
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-09
17111Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-07
17211Tamilශෛවනෙරි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06
17311Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2024-02-06