ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2023 - දෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ ( 6 - 13 ශ්‍රේණි )

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.
පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව:186
අංකය ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය පිළිතුරු පත්‍රය දිනය
16Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-24
26Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
36Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
46Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
56Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-22
66Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
76Sinhalaචිත්‍ර
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
86Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
96Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
106Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
116Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
126Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
136Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
146Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
156Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
166Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-24
176Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
186Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
196Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
206Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
216Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
226Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
236Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
247Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
257Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
267Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
277Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
287Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
297Sinhalaචිත්‍ර
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
307Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
317Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
327Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
337Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
347Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
357Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
367Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
377Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
387Tamilශෛවනෙරි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
397Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-24
407Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
417Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
427Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
437Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
447Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
457Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
467Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
478Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
488Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
498Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
508Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
518Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
528Sinhalaචිත්‍ර
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
538Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
548Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
558Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
568Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
578Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
588Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
598Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
608Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
618Tamilශෛවනෙරි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
628Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-24
638Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
648Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
658Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
668Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
678Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
688Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
699Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
709Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
719Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
729Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
739Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
749Sinhalaසංගීතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
759Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
769Sinhalaචිත්‍ර
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
779Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
789Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
799Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
809Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
819Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-18
829Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
839Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
849Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-17
859Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-24
869Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
879Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
889Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
899Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
909Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-23
919Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-10-19
9210Englishතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
9310Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
9410Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
9510Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
9610Sinhalaනිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
9710Sinhalaනිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
9810Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
9910Sinhalaනිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
10010Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
10110Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
10210Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
10310Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
10410Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
10510Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-08
10610Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
10710Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
10810Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
10910Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
11010Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
11110Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-06
11210Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
11310Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
11410Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
11510Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-02
11610Tamilතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
11710Tamilශෛවනෙරි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
11810Tamilවාණිජ
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
11910Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
12010Tamilගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
12110Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
12210Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-08
12310Tamilභූගෝලය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-08
12410Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-06
12510Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-02
12611Englishතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
12711Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-16
12811Sinhalaසංගීතය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-16
12911Sinhalaසිංහල සාහිත්‍යය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
13011Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
13111Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
13211Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
13311Sinhalaනිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
13411Sinhalaනිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
13511Sinhalaඉංග්‍රීසි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
13611Sinhalaනිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
13711Sinhalaනිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
13811Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
13911Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
14011Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
14111Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
14211Sinhalaඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-08
14311Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
14411Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
14511Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
14611Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
14711Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
14811Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-06
14911Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
15011Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
15111Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
15211Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii,iii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-02
15311Tamilතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
15411Tamilතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
15511Tamilශෛවනෙරි
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
15611Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
15711Tamilගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
15811Tamilඉතිහාසය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
15911Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
16011Tamilඉස්ලාම් ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-06
16111Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii,iii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-02
16213Sinhalaතර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-21
16313Sinhalaපොදු පරීක්ෂණය
පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-21
16413Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-18
16513Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-18
16613Sinhalaබෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-17
16713Sinhalaභෞතික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-15
16813Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-14
16913Sinhala ගිණුම්කරණ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
17013Sinhalaකෘෂි විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-13
17113Sinhalaසිංහල
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
17213Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-10
17313Sinhalaආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
17413Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-08
17513Sinhalaජීව විද්‍යාව
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-08
17613Sinhalaරසායන විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
17713Sinhalaදේශපාලන විද්‍යාව
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
17813Sinhalaලංකා ඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
17913Sinhalaයුරොපා ඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
18013Sinhalaතර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-06
18113Sinhalaසිංහල
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
18213Sinhalaව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-03
18313Tamilගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-09
18413Tamilජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
18513Tamilලංකා ඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07
18613Tamilයුරොපා ඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-11-07