ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2023 - පළමු වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ ( 11 ශ්‍රේණිය )

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.
පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව:35
අංකය ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය පිළිතුරු පත්‍රය දිනය
111Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-26
211Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-26
311Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-26
411Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-26
511Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-26
611Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-26
711Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-25
811Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-25
911Sinhalaඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-25
1011Sinhalaසංගීතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-25
1111Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-25
1211Sinhalaගණිතය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-24
1311Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-21
1411Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-21
1511Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-21
1611Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-21
1711Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-20
1811Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-20
1911Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii,iii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-19
2011Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-18
2111Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-18
2211Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-18
2311Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-18
2411Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
2511Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
2611Tamilකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
2711Tamilක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
2811Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
2911Tamilතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
3011Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
3111Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
3211Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
3311Tamilනාට්‍ය හා රංග කලාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
3411Tamilනර්තනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27
3511Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-07-27