ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2022 අ.පො.ස. (උ.පෙළ) පෙරහුරු පරීක්‍ෂණය පිළිතුරු පත්‍ර

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.

13 ශ්‍රේණිය

පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව:20
අංකය ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය පිළිතුරු පත්‍රය දිනය
113Sinhalaආර්ථික විද්‍යාව
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-07
213Sinhalaඉන්දීය ඉතිහාසය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-07
313Sinhalaඉන්දීය ඉතිහාසය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-07
413Sinhalaලංකා ඉතිහාසය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-07
513Sinhalaලංකා ඉතිහාසය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-07
613Sinhalaතර් ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-07
713Sinhalaදේශපාලන විද්‍යාව
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-03
813Sinhalaදේශපාලන විද්‍යාව
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-03
913Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-03
1013Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-11-03
1113Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-26
1213Sinhalaකෘෂි විද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-26
1313Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-25
1413Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-21
1513Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-21
1613Sinhalaබෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-21
1713Sinhalaබෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-21
1813Sinhala ගිණුම්කරණ
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-20
1913Sinhala ගිණුම්කරණ
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-20
2013Sinhalaරසායන විද්‍යාව
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-10-19