ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2022 - තෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ ( 6 -11 ශ්‍රේණි )

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.
පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව:118
අංකය ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය පිළිතුරු පත්‍රය දිනය
16Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-21
26Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
36Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
46Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-17
56Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
66Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
76Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
86Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
96Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
106Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
116Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
126Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-11
136Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
146Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
156Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-18
166Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-16
176Tamilදෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-16
187Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-04
197Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-28
207Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
217Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
227Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-17
237Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
247Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
257Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
267Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
277Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
287Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-11
297Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
307Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
317Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-18
327Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-16
337Tamilදෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-16
348Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
358Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
368Sinhalaප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-20
378Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-17
388Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
398Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
408Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
418Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
428Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
438Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
448Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
458Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-11
468Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
478Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
488Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-18
498Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-16
508Tamilදෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-16
519Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-21
529Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
539Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
549Sinhalaප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-20
559Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-17
569Sinhalaචිත්‍ර
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-17
579Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
589Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
599Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
609Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
619Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-14
629Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
639Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
649Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-13
659Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-11
669Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
679Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
689Tamilදෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-16
6910Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-21
7010Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-04
7110Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-03
7210Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-03
7310Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-31
7410Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-30
7510Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-29
7610Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-28
7710Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
7810Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
7910Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
8010Sinhalaනිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-25
8110Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-25
8210Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-23
8310Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii,iii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
8410Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
8510Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
8610Sinhalaශිල්ප කලා
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
8710Sinhalaනිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
8810Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
8910Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
9010Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
9110Sinhalaනිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-20
9210Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
9310Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
9411Sinhalaදෙවන බස දෙමළ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-21
9511Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-04
9611Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-04
9711Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-04-03
9811Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-31
9911Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-30
10011Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-29
10111Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-28
10211Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
10311Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
10411Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-27
10511Sinhalaනිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-25
10611Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-25
10711Sinhalaඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-23
10811Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
i,ii,iii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
10911Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
11011Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
11111Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
11211Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
11311Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-21
11411Sinhalaශිල්ප කලා
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-20
11511Sinhalaනිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-20
11611Sinhalaනිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-20
11711Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22
11811Tamilදෙවන බස සිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2023-03-22