ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2022 - 11 ශ්‍රේණිය දෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.

11 ශ්‍රේණිය

පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව:19
අංකය ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය පිළිතුරු පත්‍රය දිනය
111Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-25
211Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-24
311Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-24
411Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-24
511Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-24
611Sinhalaව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-21
711Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-21
811Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-21
911Sinhalaභූගෝලය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-21
1011Sinhalaචිත්‍ර
1 පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-21
1111Sinhalaඉංග්‍රීසි
11 පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-20
1211Sinhalaඉංග්‍රීසි
1 පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-20
1311Sinhalaගණිතය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-19
1411Sinhalaගණිතය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-19
1511Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-15
1611Sinhalaවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-14
1711Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-13
1811Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-13
1911Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-12-13