ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2021 - 6 - 11 ශ්‍රේණි තෙවන වාර විභාග (අනාවරණ පරික්‍ෂණය) පිළිතුරු පත්‍ර

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.

6 - 11 ශ්‍රේණි

පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව:99
අංකය ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය පිළිතුරු පත්‍රය දිනය
16Englishඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
26Englishසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
36Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
46Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
56Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
66Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
76Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
86Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
96Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
106Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
116Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
126Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
136Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
146Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-02
157Englishඉංග්‍රීසි
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
167Englishඉංග්‍රීසි
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
177Englishසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
187Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
197Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
207Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
217Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
227Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
237Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
247Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
257Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
267Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
277Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
287Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
297Tamilවිද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-02
308Englishඉංග්‍රීසි
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
318Englishසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
328Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
338Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
348Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
358Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
368Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
378Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
388Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
398Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
408Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
418Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
428Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
439Englishසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
449Englishසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
459Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
469Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
479Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
489Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
499Sinhalaගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
509Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
519Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
529Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
539Sinhalaසිංහල
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
549Sinhalaප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-07
559Tamilඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
569Tamilගණිතය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
5710Sinhalaගණිතය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-27
5810Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
5910Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-21
6010Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-22
6110Sinhalaකතෝලික ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-22
6210Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-23
6310Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29
6410Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
6510Sinhala ගිණුම්කරණ
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
6610Sinhalaඉතිහාසය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
6710Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
6810Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
6910Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
7010Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
7110Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
7210Sinhalaගණිතය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-27
7310Sinhalaසිංහල
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29
7410Sinhalaසිංහල
iii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29
7510Tamilගණිතය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
7610Tamilඉතිහාසය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
7710Tamilගණිතය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
7810Tamilවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
7910Tamilභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
8010Tamilගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-02
8110Tamilගණිතය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-30
8210Tamilගණිතය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
8311Englishඉංග්‍රීසි
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
8411Sinhalaගණිතය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-27
8511Sinhalaසිංහල
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29
8611Sinhalaචිත්‍ර
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
8711Sinhalaඉතිහාසය
i පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
8811Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-21
8911Sinhalaබුද්ධ ධර්මය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-22
9011Sinhalaවිද්‍යාව
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-23
9111Sinhalaවාණිජ
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29
9211Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29
9311Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
9411Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-01
9511Sinhalaභූගෝලය
i,ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-04-04
9611Sinhalaගණිතය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-27
9711Sinhalaසිංහල
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29
9811Sinhalaඉතිහාසය
ii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-31
9911Sinhalaසිංහල
iii පිළිතුරු පත්‍රය
2022-03-29