ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

ඉවත්වන්න.
2021 - 11 ශ්‍රේණිය තෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

.

11 ශ්‍රේණිය

අංකය
මාධ්‍ය
පිළිතුරු පත්‍රය
1
සිංහල
විද්‍යාව - i පිළිතුරු පත්‍රය
2
සිංහල
විද්‍යාව - ii පිළිතුරු පත්‍රය
3
සිංහල
බුද්ධ ධර්මය - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
4
සිංහල
ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
5
සිංහල
ගණිතය - i පිළිතුරු පත්‍රය
6
සිංහල
ගණිතය - ii පිළිතුරු පත්‍රය
7
දෙමළ
විද්‍යාව - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
8
ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
9
ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
10
සිංහල
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
11
සිංහල
කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය
12
සිංහල
සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - i, ii පිළිතුරු පත්‍රය