ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

නැරඹූ සංඛ්‍යාව : 49384 ඉවත්වන්න.
2019 - තෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

කාල සටහන
උපදෙස් ලිපිය
3 - 5 කාල සටහන
6 - 9 කාල සටහන (සිංහල මාධ්‍ය)
6 - 9 කාල සටහන(දමිල මාධ්‍ය)
10 - 11 කාලසටහන
බාගත කරන්න.(Download)
පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව: 184   ( සිංහල මාධ්‍ය : 100    දමිල මාධ්‍ය : 73    ඉංග්‍රිසි මාධ්‍ය : 11 )

Search..


මාධ්‍ය හා ශ්‍රේණිය ලබාදෙන්න.
මාධ්‍ය
ශ්‍රේණිය

විෂයය ලබාදෙන්න.
Download

2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු ඇතුලත් කිරීමේ excel වැඩපතපසුගිය වාර විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර

Term Test Answer Sheets - 2019 Final Term

අංකය බාගතකිරීම ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය දිනය
1 10Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-27
2 10Sinhalaදෙවන බස සිංහල-i/ii2019-11-27
3 9Tamilදෙවන බස දෙමළ-i/ii2019-11-27
4 11Tamilදෙවන බස දෙමළ-i/ii2019-11-27
5 10Tamilදෙවන බස දෙමළ-i/ii2019-11-27
6 8Tamilදෙවන බස දෙමළ-i/ii2019-11-27
7 7Tamilදෙවන බස දෙමළ-i/ii2019-11-27
8 6Tamilදෙවන බස දෙමළ-i/ii2019-11-27
9 11Tamilව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-27
10 10Tamilව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-27
11 5Tamilදෙමළ-i/ii2019-11-27
12 4Tamilදෙමළ-i/ii2019-11-27
13 3Tamilදෙමළ-i/ii2019-11-27
14 11Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය-i/ii2019-11-27
15 10Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය-i/ii2019-11-27
16 11Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-27
17 10Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-27
18 11Tamilචිත්‍ර-i2019-11-26
19 10Tamilචිත්‍ර-i2019-11-26
20 11Tamilගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව-i/ii2019-11-26
21 10Tamilගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව-i/ii2019-11-26
22 9Tamilචිත්‍ර-i/ii2019-11-26
23 8Tamilචිත්‍ර-i/ii2019-11-26
24 7Tamilචිත්‍ර-i/ii2019-11-26
25 6Tamilචිත්‍ර-i/ii2019-11-26
26 11Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-26
27 10Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-26
28 11Tamilව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
29 10Tamilව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
30 11Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
31 10Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
32 11Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
33 10Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
34 11Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
35 10Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය-i/ii2019-11-26
36 11Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-26
37 10Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-26
38 11Tamilභූගෝලය-i/ii2019-11-26
39 10Tamilභූගෝලය-i/ii2019-11-26
40 11Sinhalaනිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය -i2019-11-26
41 11Sinhalaශිල්ප කලා-i2019-11-26
42 10Sinhalaශිල්ප කලා-i/ii2019-11-26
43 11Sinhalaභූගෝලය-i/ii2019-11-26
44 10Sinhalaභූගෝලය-i/ii2019-11-26
45 9Tamilභූගෝලය-i/ii2019-11-26
46 8Tamilභූගෝලය-i/ii2019-11-26
47 7Tamilභූගෝලය-i/ii2019-11-26
48 6Tamilභූගෝලය-i/ii2019-11-26
49 11Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-26
50 10Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-26
51 11Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය-i/ii2019-11-26
52 10Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය-i/ii2019-11-26
53 10Englishඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය-i/ii2019-11-26
54 7Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-25
55 9Tamilගණිතය-i/ii2019-11-25
56 8Tamilගණිතය-i/ii2019-11-25
57 7Tamilගණිතය-i/ii2019-11-25
58 6Tamilගණිතය-i/ii2019-11-25
59 9Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-25
60 8Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-25
61 6Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-25
62 11Sinhalaසිංහල සාහිත්‍යය-i/ii2019-11-25
63 10Sinhalaසිංහල සාහිත්‍යය-i/ii2019-11-25
64 7Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-25
65 11Englishඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය-i/ii2019-11-25
66 11Sinhalaචිත්‍ර-i2019-11-25
67 10Sinhalaචිත්‍ර-i2019-11-25
68 9Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-25
69 8Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-25
70 6Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-25
71 5Sinhalaපරිසරය-i/ii2019-11-25
72 4Sinhalaපරිසරය-i/ii2019-11-25
73 3Sinhalaපරිසරය-i/ii2019-11-25
74 9Sinhalaචිත්‍ර-i2019-11-23
75 8Sinhalaචිත්‍ර-i2019-11-23
76 7Sinhalaචිත්‍ර-i2019-11-23
77 6Sinhalaචිත්‍ර-i2019-11-23
78 5Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-22
79 4Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-22
80 3Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-22
81 9Tamilවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
82 8Tamilවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
83 7Tamilවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
84 6Tamilවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
85 11Tamilඉස්ලාම් ධර්මය-i/ii2019-11-22
86 10Tamilඉස්ලාම් ධර්මය-i/ii2019-11-22
87 11Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-22
88 10Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-22
89 11Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-22
90 10Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-22
91 9Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-22
92 8Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-22
93 7Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-22
94 6Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-22
95 9Sinhalaවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
96 8Sinhalaවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
97 7Sinhalaවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
98 6Sinhalaවිද්‍යාව-i/ii2019-11-22
99 11Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-22
100 10Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-22
101 5Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-21
102 4Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-21
103 3Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-11-21
104 9Tamilඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
105 8Tamilඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
106 7Tamilඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
107 6Tamilඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
108 11Tamilඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
109 10Tamilඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
110 9Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-21
111 8Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-21
112 7Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-21
113 6Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-21
114 11Sinhalaඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
115 10Sinhalaඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
116 9Sinhalaඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
117 8Sinhalaඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
118 7Sinhalaඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
119 6Sinhalaඉතිහාසය-i/ii2019-11-21
120 5Sinhalaසිංහල-i/ii2019-11-21
121 4Sinhalaසිංහල-i/ii2019-11-21
122 3Sinhalaසිංහල-i/ii2019-11-21
123 9Tamilදෙවන බස සිංහල-i/ii2019-11-20
124 8Tamilදෙවන බස සිංහල-i/ii2019-11-20
125 7Tamilදෙවන බස සිංහල-i/ii2019-11-20
126 6Tamilදෙවන බස සිංහල-i/ii2019-11-20
127 11Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය-i/ii2019-11-20
128 10Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය-i/ii2019-11-20
129 9Sinhalaසිංහල-i/ii2019-11-20
130 8Sinhalaසිංහල-i/ii2019-11-20
131 7Sinhalaසිංහල-i/ii2019-11-20
132 6Sinhalaසිංහල-i/ii2019-11-20
133 9Tamilදෙමළ-i/ii2019-11-20
134 8Tamilදෙමළ-i/ii2019-11-20
135 7Tamilදෙමළ-i/ii2019-11-20
136 6Tamilදෙමළ-i/ii2019-11-20
137 11Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය-i /ii/iii2019-11-20
138 10Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය-iii2019-11-20
139 10Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය-i/ii2019-11-20
140 9Sinhalaභූගෝලය-i/ii2019-11-20
141 8Sinhalaභූගෝලය-i/ii2019-11-20
142 7Sinhalaභූගෝලය-i/ii2019-11-20
143 6Sinhalaභූගෝලය-i/ii2019-11-20
144 9Tamilඉස්ලාම ධර්මය-i/ii2019-11-20
145 8Tamilඉස්ලාම් ධර්මය-i/ii2019-11-20
146 7Tamilඉස්ලාම් ධර්මය-i/ii2019-11-20
147 6Tamilඉස්ලාම් ධර්මය-i/ii2019-11-20
148 10Tamilගණිතය-i/ii2019-11-19
149 11Tamilගණිතය-i/ii2019-11-19
150 3Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-19
151 4Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-19
152 5Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-19
153 5Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-19
154 4Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-19
155 3Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-19
156 6Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-19
157 7Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-19
158 8Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-19
159 9Sinhalaබුද්ධ ධර්මය-i/ii2019-11-19
160 9Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
161 8Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
162 7Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
163 6Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
164 9Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-19
165 8Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-19
166 7Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-19
167 6Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-19
168 5Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-19
169 4Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-19
170 3Sinhalaක්‍රිස්තියානි ධර්මය-i/ii2019-11-19
171 11Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-19
172 10Sinhalaගණිතය-i/ii2019-11-19
173 9Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-19
174 8Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-19
175 7Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-19
176 6Sinhalaකතෝලික ධර්මය-i/ii2019-11-19
177 9Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
178 8Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
179 7Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
180 6Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය-i/ii2019-11-19
181 11Sinhalaවිද්‍යාව-i/ii2019-11-11
182 10Sinhalaවිද්‍යාව-i/ii2019-11-11
183 11Tamilවිද්‍යාව-i/ii2019-11-11
184 10Tamilවිද්‍යාව-i/ii2019-11-11