ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

නැරඹූ සංඛ්‍යාව : 61727 ඉවත්වන්න.
2019 - දෙවන වාර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර
විභාග හා ඇගයීම් අංශය ( 025-2225225 ),
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා,
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.

බාගත කරන්න.(Download)


පිළිතුරුපත් සංඛ්‍යාව: 217   ( සිංහල මාධ්‍ය : 132    දමිල මාධ්‍ය : 76    ඉංග්‍රිසි මාධ්‍ය : 9 )

Search..


මාධ්‍ය හා ශ්‍රේණිය ලබාදෙන්න.
මාධ්‍ය
ශ්‍රේණිය

විෂයය ලබාදෙන්න.
Download

පසුගිය වාර විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර

2019 දෙවන වාර විභාග ලකුණු
ඇතුලත් කිරීමේ excel වැඩපත


Term Test Answer Sheets - 2019 Second Term

අංකය බාගතකිරීම ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය විෂයය දිනය
1 12Tamilභෞතික විද්‍යාව -i/ii2019-08-01
2 9Tamilදෙවන බස දෙමළ -i2019-07-31
3 6Tamilචිත්‍ර -i2019-07-31
4 7Tamilචිත්‍ර -i2019-07-31
5 9Tamilචිත්‍ර -i2019-07-31
6 8Tamilචිත්‍ර -i2019-07-31
7 11Tamilචිත්‍ර -i2019-07-31
8 10Tamilචිත්‍ර -i2019-07-31
9 11Tamilදෙවන බස දෙමළ -i2019-07-31
10 10Tamilදෙවන බස දෙමළ -i2019-07-31
11 12Sinhalaභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-31
12 8Tamilදෙවන බස දෙමළ -i/ii2019-07-31
13 7Tamilදෙවන බස දෙමළ -i/ii2019-07-31
14 6Tamilදෙවන බස දෙමළ -i/ii2019-07-31
15 11Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-07-31
16 10Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-07-31
17 11Tamilකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය -i/ii2019-07-31
18 10Tamilකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය -i/ii2019-07-31
19 12Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව -i2019-07-31
20 8Sinhalaදෙවන බස සිංහල -i/ii2019-07-31
21 6Sinhalaදෙවන බස සිංහල -i/ii2019-07-31
22 9Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව -i2019-07-31
23 8Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව -i2019-07-31
24 9Sinhalaචිත්‍ර -i2019-07-31
25 8Sinhalaචිත්‍ර -i2019-07-31
26 7Sinhalaචිත්‍ර -i2019-07-31
27 6Sinhalaචිත්‍ර -i2019-07-31
28 11Tamilගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -i/ii2019-07-31
29 10Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -i/ii2019-07-31
30 11Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -i/ii2019-07-31
31 12Sinhalaඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -ii2019-07-30
32 11Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය -i/ii2019-07-30
33 10Sinhalaකෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය -i/ii2019-07-30
34 7Sinhalaදෙවන බස සිංහල -i/ii2019-07-30
35 11Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-30
36 10Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-30
37 10Tamilභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-30
38 11Tamilඉතිහාසය -i/ii2019-07-30
39 10Tamilඉතිහාසය -i/ii2019-07-30
40 12Tamilදේශපාලන විද්‍යාව -i/ii2019-07-30
41 5Sinhalaපරිසරය -i/ii2019-07-30
42 3Sinhalaපරිසරය -i/ii2019-07-30
43 11Tamilවාණිජ -i/ii2019-07-30
44 10Tamilවාණිජ -i/ii2019-07-30
45 11Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-30
46 10Sinhalaව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-30
47 11Tamilව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-30
48 10Tamilව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-30
49 11Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-30
50 10Sinhalaව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-30
51 11Sinhalaභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-30
52 10Sinhalaභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-30
53 11Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-30
54 10Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-30
55 10Tamilතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය -i/ii2019-07-30
56 11Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-30
57 10Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-30
58 12Sinhalaඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -i2019-07-29
59 12Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය i-ii2019-07-29
60 12Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-29
61 12Sinhalaආර්ථික විද්‍යාව -i/ii2019-07-29
62 12Tamilආර්ථික විද්‍යාව -i/ii2019-07-29
63 11Sinhalaඉතිහාසය -i/ii2019-07-29
64 10Sinhalaඉතිහාසය -i/ii2019-07-29
65 12Sinhalaගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -i/ii2019-07-29
66 12Sinhalaජීව විද්‍යාව -ii2019-07-29
67 11Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-29
68 10Sinhalaසංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-29
69 11Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-29
70 10Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-29
71 9Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-29
72 8Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-29
73 7Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-29
74 12Sinhalaජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -i/ii2019-07-29
75 6Tamilසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-29
76 12Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය -i2019-07-29
77 9Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-29
78 8Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-29
79 7Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-29
80 11Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය -i/ii2019-07-29
81 6Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-29
82 10Tamilදෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය -i/ii2019-07-29
83 11Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය -i/ii2019-07-29
84 10Tamilගණිතය -i/ii2019-07-26
85 9Sinhalaභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
86 8Sinhalaභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
87 7Sinhalaභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
88 6Sinhalaභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
89 9Tamilභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
90 8Tamilභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
91 7Tamilභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
92 6Tamilභූගෝල විද්‍යාව -i/ii2019-07-26
93 10Sinhalaතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය -i/ii2019-07-26
94 10Sinhalaවිද්‍යාව -i/ii2019-07-26
95 12Sinhalaජීව විද්‍යාව -i2019-07-26
96 5Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-26
97 4Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-26
98 3Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-26
99 11Sinhalaනර්තනය(පෙරදිග) -i2019-07-25
100 10Sinhalaනර්තනය(පෙරදිග) -i2019-07-25
101 9Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
102 8Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
103 7Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
104 6Sinhalaපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
105 9Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
106 8Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i2019-07-25
107 7Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
108 6Tamilපුරවැසි අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
109 11Tamilවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
110 10Tamilවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
111 11Sinhalaවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
112 9Tamilවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
113 8Tamilවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
114 7Tamilවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
115 6Tamilවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
116 6Sinhalaවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
117 9Sinhalaවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
118 8Sinhalaවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
119 7Sinhalaවිද්‍යාව -i/ii2019-07-25
120 12Sinhalaවිද්‍යාව හා තාක්ෂණවේදය‍ -i/ii2019-07-25
121 12Sinhalaදේශපාලන විද්‍යාව -i2019-07-25
122 12Sinhalaරසායන විද්‍යාව -ii2019-07-25
123 9Tamilගණිතය -i/ii2019-07-25
124 8Tamilගණිතය -i/ii2019-07-25
125 7Tamilගණිතය -i/ii2019-07-25
126 6Tamilගණිතය -i/ii2019-07-25
127 11Tamilගණිතය -i/ii2019-07-25
128 11Sinhalaසංගීතය (අපරදිග) -i/ii2019-07-25
129 10Sinhalaසංගීතය (අපරදිග) -i2019-07-25
130 8Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-25
131 11Sinhalaචිත්‍ර -i2019-07-24
132 10Sinhalaචිත්‍ර -i2019-07-24
133 9Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-24
134 8Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-24
135 7Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-24
136 6Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-24
137 9Tamilඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
138 8Tamilඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
139 7Tamilඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
140 6Tamilඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
141 9Tamilදෙමළ -i/ii2019-07-24
142 8Tamilදෙමළ -i/ii2019-07-24
143 7Tamilදෙමළ -i/ii2019-07-24
144 6Tamilදෙමළ -i/ii2019-07-24
145 9Sinhalaඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
146 8Sinhalaඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
147 7Sinhalaඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
148 6Sinhalaඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
149 12Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-07-24
150 10Englishඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය -i2019-07-24
151 11Englishඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය -i2019-07-24
152 11Sinhalaනාට්‍ය හා රංගකලාව -i2019-07-24
153 10Sinhalaනාට්‍ය හා රංග කලාව -i2019-07-24
154 12Sinhalaරසායන විද්‍යාව -i2019-07-24
155 10Sinhalaකතෝලික -i/ii2019-07-24
156 11Sinhalaකතෝලික -i/ii2019-07-24
157 10Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-24
158 11Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-24
159 12Sinhalaලංකා ඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
160 12Sinhalaඉන්දීය ඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
161 12Sinhalaයුරොපා ඉතිහාසය -i/ii2019-07-24
162 12Sinhalaතර්කනය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රම -i/ii2019-07-24
163 9Sinhalaකතෝලික -i/ii2019-07-24
164 8Sinhalaකතෝලික -i/ii2019-07-24
165 7Sinhalaකතෝලික -i/ii2019-07-24
166 6Sinhalaකතෝලික -i/ii2019-07-24
167 5Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-24
168 4Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i/ii2019-07-24
169 12Tamilයුරොපා ඉතිහාසය -i/ii2019-07-23
170 12Tamilලංකා ඉතිහාසය -i/ii2019-07-23
171 5Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-23
172 5Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-23
173 4Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-23
174 4Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-23
175 3Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-23
176 3Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-23
177 9Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-07-23
178 8Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-07-23
179 7Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-07-23
180 6Englishඉංග්‍රීසි -i/ii2019-07-23
181 9Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-23
182 8Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-23
183 7Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-23
184 6Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-23
185 12Sinhalaව්‍යාපාර අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-23
186 12Tamilව්‍යාපාර අධ්‍යයනය -i/ii2019-07-23
187 11Sinhalaසිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය -i /ii/iii2019-07-23
188 12Sinhalaභෞතික විද්‍යාව -ii2019-07-23
189 9Tamilඉස්ලාම් ධර්මය -i/ii2019-07-23
190 8Tamilඉස්ලාම ධර්මය -i/ii2019-07-23
191 7Tamilඉස්ලාම් ධර්මය -i/ii2019-07-23
192 6Tamilඉස්ලාම් ධර්මය -i/ii2019-07-23
193 9Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-23
194 8Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-23
195 7Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-23
196 6Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-23
197 9Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-23
198 7Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-23
199 6Sinhalaසෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -i/ii2019-07-23
200 12Sinhalaසිංහල -i/ii2019-07-22
201 12Sinhalaබෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය -i/ii2019-07-22
202 12Sinhalaභෞතික විද්‍යාව -i2019-07-22
203 11Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-22
204 10Sinhalaගණිතය -i/ii2019-07-22
205 11Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-22
206 10Sinhalaබුද්ධ ධර්මය -i/ii2019-07-22
207 12Tamilව්‍යාපාර අධ්‍යයනය -i2019-07-22
208 11Tamilඉස්ලාම් ධර්මය -i/ii2019-07-22
209 10Tamilඉස්ලාම් ධර්මය-i/ii2019-07-21
210 12Sinhalaසංයුක්ත ගණිතය -ii2019-07-19
211 12Sinhalaකෘෂි විද්‍යාව -ii2019-07-18
212 12Sinhalaකෘෂි විද්‍යාව -i2019-07-18
213 12Sinhalaගිණුම්කරණ-i/ii2019-07-18
214 12Tamil ගිණුම්කරණ -ii2019-07-18
215 12Sinhala සංයුක්ත ගණිතය -i2019-07-17
216 12Sinhalaක්‍රිස්තියානි -i2019-07-17
217 12Tamil ගිණුම්කරණ-i2019-07-17