ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Palugaswewa කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
15
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
200
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
3263
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
119458
NCP/A/KK/PG/Palugaswewa M.V
025-3850576S. Jinarathna Thero
219459
NCP/A/KK/PG/Habarana M.V
066-2270245E.M.G.Ekanayake
319462
NCP/A/KK/PG/Kelewa Sumana Vidyalaya
-K.B. Dissanayake
419465
NCP/A/KK/PG/Kumbukwewa Primary School
-W.M.H. Gunawardhana
519467
NCP/A/KK/PG/Galapitagala V
071-8422535J.W.Nalika Damayanthi
619468
NCP/A/KK/PG/Demunnewa Vidyalaya
071-6299314E.M.Wijaya Bandara
719470
NCP/A/KK/PG/Puwakpitiya Primary School
-A.T.H. Vithanage
819471
NCP/A/KK/PG/ Pusdiulwewa Vidyalaya
071-8077592S.M.J.Senanayaka
919473
NCP/A/KK/PG/Madawala V
071-6415436D.B. Ilangasinghe
1019475
NCP/A/KK/PG/Maha Meegaswewa Viduhala
076-8681022H.M.R.U.Chandrasoma
1119476
NCP/A/KK/PG/Maharambawewa Primary School
076-7842108B.M.S.A. Rupasingha
1219478
NCP/A/KK/PG/Matambuwa Halmillewa Vidyalaya
071-6151714D.D.Sandun Piyananda
1319484
NCP/A/KK/PG/Weragala Vidyalaya
-S.M.M. Senanayake
1419485
NCP/A/KK/PG/Senadiriyagama V
025-5736390R.G. Ranathunge
1519486
NCP/A/KK/PG/Hiriwadunna Vidyalaya
066-2270472M. Ranjith Fernando