ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Palagala කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
24
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
474
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
7469
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
119422
NCP/A/KK/PL/Adiyagala M.V
025-2269225K.K.A.C. Dhanapala
219423
NCP/A/KK/PL/Upulwahara V
076-8356122W.M.K. Dharmasiri
319427
NCP/A/KK/PL/Karavilagala V
071-8606565D.M.S.K. Abesinghe
419428
NCP/A/KK/PL/Kalu Arachchiyagama V
0718160528D.P. Abayasundara
519431
NCP/A/KK/PL/Kirindiwaththa V
077-9844883H.M. Ariyarathna
619433
NCP/A/KK/PL/Galkiriyagama Primary School
025-2052751R.M. Hemalatha Damayanthi
719434
NCP/A/KK/PL/Theladinnawewa V
071-9424492R.M. Premarathne
819436
NCP/A/KK/PL/Parawahagama V
071-8215327G.M.S. Dissanayake
919437
NCP/A/KK/PL/Palagala M.V
025-5109750H.B.Dharmasena
1019439
NCP/A/KK/PL/Pelbendiyawa Primary
071-3049595D.M.S.H. Dissanayaka
1119440
NCP/A/KK/PL/Budugehinna M.V
-Rev. K. Assaji Threo
1219443
NCP/A/KK/PL/Maneruwa V
0253249808K.Y.W.G. Sarath Kumara
1319446
NCP/A/KK/PL/Moroththegama V
071-8568319M.M.S.K. Marasinghe
1419448
NCP/A/KK/PL/Ranawa Praimary School
071-7957648H.M.D. Herath
1519451
NCP/A/KK/PL/Dambulu Halmillewa M.V
071-8276136N.P. Lalitha Pathmini
1619456
NCP/A/KK/PL/Galkiriyagama M.M.V
025-2052799W.S.B. Ekanayaka
1719493
NCP/A/KK/PL/Negama Mu. M.V
071-6172771H.Rajee inul haq
1819496
NCP/A/KK/PL/Udurawa Katukaliyawa Mu V
071-8049019J. Najibdeen
1919498
NCP/A/KK/PL/Nelliyagama Mu V
071-8261180M. Raseedu
2019501
NCP/A/KK/PL/Balaluwewa Mu V
077-9448090H.L.Thawfeek
2119565
NCP/A/KK/PL/Kalugala V
071-4502500T.M.A. Bandara
2219570
NCP/A/KK/PL/Dikwannagama Primary School
076-2030382R.M.H.B. Thilakarathna Banda
2319571
NCP/A/KK/PL/Anakatawa V
076-5446802R.M. Gunawathi
2419583
NCP/A/KK/PL/Habaraththawala V
077-6207195D.B. Wijerathna