ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Medirigiriya කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
33
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
756
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
15487
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
120030
NCP/P/HG/MG/Diyasenpura M.V
027-2050840D.V.G.Thilak Kumara
220033
NCP/P/HG/MG/Kawdulla M.V
027-2055020O.G.U. Sanath Bandara
320035
NCP/P/HG/MG/Medirigiriya M M.V
027-2248220K.D.C. Ruwan kumara
420036
NCP/P/HG/MG/Divulankadawala M.M.V
027-2248077P.K. Weerakkodi
520039
NCP/P/HG/MG/Ambagaswewa M.V
027-3280146G.W. Dhammika
620040
NCP/P/HG/MG/Bisobandara K. V
027-5685206Rev.Viharagama Sirinanada
720042
NCP/P/HG/MG/Bebiyawewa Primary School
077-4605158K.G.L. Premasiri
820045
NCP/P/HG/MG/Kawduluwewa Mahinda M.V
027-2056363H.A. Dharmapala
920046
NCP/P/HG/MG/Vijayapura M.V
071-3902040U.G.M. Dharmarathna
1020047
NCP/P/HG/MG/Mayurapada K. V
072-5741425R.M.W.B. Rathnayaka
1120048
NCP/P/HG/MG/Kahambiliyawa .V
027-3272876R.M.S.K.Rajasundhara
1220049
NCP/P/HG/MG/Kusumpokuna .V
027-5685133M.M.Shanaka kumarasiri herath
1320052
NCP/P/HG/MG/Mandalagiriya M.V
027-2248700B.A.T.A. Bamunusinghe
1420053
NCP/P/HG/MG/Meegaswewa K.V
077-2380406K.M.Wijitha Upali
1520054
NCP/P/HG/MG/Yudaganawa K.V
-W.M. Lokubanda
1620055
NCP/P/HG/MG/Sri Rahula.K.V
027-3280370J.M.P. Wijekumara
1720057
NCP/P/HG/MG/Parakumpura K.V
027-3900828D.M.Upali
1820059
NCP/P/HG/MG/Sansungama P.V
-H. Jayathunga
1920061
NCP/P/HG/MG/Wadigawewa Primary School
077-1734765H.M.Wijesingha
2020063
NCP/P/HG/MG/Kohombadamana K.V
071-8229097Rev. M. Seewali Thero
2120064
NCP/P/HG/MG/Thalakolawewa Primary School
072-8560080A.M.Sudath Amarasekara
2220065
NCP/P/HG/MG/Gurugodalla P.V
-A.M. Sudath Amarasekara
2320066
NCP/P/HG/MG/Bisobandaragama Primary School
071-6406085K.G. Jayaweera
2420067
NCP/P/HG/MG/Damsopura P.V
071-8450177H.M.R.B. Herath
2520068
NCP/P/HG/MG/Siyambalagas Handiya Primary V.
-U.M.G.B. Uduwaka
2620164
NCP/P/HG/MG/Palliyagodalla Annoor Mu.V
077-9778081M.I.M. Kafeer
2720166
NCP/P/HG/MG/Pangurana Mu Primary School
027-5686332A.Mavsoor
2820214
NCP/P/HG/MG/Viharagama .V
027-5685006H.M.Jayathissa
2920215
NCP/P/HG/MG/Udaragama Primary School
071-6581721H.G.R.K. Dharmasena
3020218
NCP/P/HG/MG/Diggalpura primary School
077-8096854N.I. Elpitiya
3120224
NCP/P/HG/MG/Mirishena primary School
071-2338554M.G.Tikiri Banda
3220228
NCP/P/HG/MG/Kumudupura Primary School
-K.G.W. Abesundara
3320243
NCP/P/HG/MG/Sirimawo Bandaranayake K.V
-W.G. Rathnaseeli