ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Hingurakgoda කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
33
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
810
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
13205
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
120001
NCP/P/HG/HG/Minneriya National School
027-2246573E.M. Swarna Kumari
220002
NCP/P/HG/HG/Ananda Balika National School
027-2246400D.R.M. Menike
320003
NCP/P/HG/HG/Nagalakanda M.V
027-2247300W.M. Senarathna
420004
NCP/P/HG/HG/Girithalegama M.V
027-2246202I. Upali Ilangakoon
520005
NCP/P/HG/HG/Unagala Wehera K.V
027-2053333T.M.S. Wickramarathna
620006
NCP/P/HG/HG/Yoda Ela M.V
027-3900797W.G. Karunadasa
720007
NCP/P/HG/HG/Yatiyal Potana Primary School
077-9704209R.M.S.B. Rathnayaka
820008
NCP/P/HG/HG/Kumaragama Anura P.V
-E.M. Nawaratna Bandara
920009
NCP/P/HG/HG/Siriketha Primary School
072-2830540A.M.T.A. Amarakoon
1020010
NCP/P/HG/HG/Vidyaloka P.V
027-5686205D.P.N. Karunarathna
1120011
NCP/P/HG/HG/Rajarata M.V
272247114Ven. Girithale Siri Sujatha Th
1220012
NCP/P/HG/HG/Hingurakgoda K.V
071-3835043I.M. Kumarasinghe
1320013
NCP/P/HG/HG/Hinguraka Primary School
027-2056669W.M. Mangalika Devi Senavirath
1420014
NCP/P/HG/HG/Hathamuna K.V
072-5024020H.G.M. Ariyarathna
1520015
NCP/P/HG/HG/Girithale Janapada V
0272247600B.N. Ranaweera
1620016
NCP/P/HG/HG/Jayanthi Gurukula P.V
027-2050995H.M.C. Sisira
1720017
NCP/P/HG/HG/Thambalawewa M.V
027-2225028A.L.G. Chandrasena
1820018
NCP/P/HG/HG/Jayanthipura K.V
-K.N.G. Chandralatha
1920019
NCP/P/HG/HG/Naga Pokuna K.V
027-2052939D.G.S.K. Mithurusnghe
2020020
NCP/P/HG/HG/Chandana Pokuna K.V
027-2053587R.A.D.P. Rupasinghe
2120021
NCP/P/HG/HG/Sinhala Rotawewa K.V
077-7855374S.Y.D.S. Somawansa
2220022
NCP/P/HG/HG/Galoya Handiya K.V
071-2338536B.M.S.S.K. Basnayake
2320023
NCP/P/HG/HG/Ilukwewa K.V
071-3786028K.A. Renuka Kalugampitiya
2420024
NCP/P/HG/HG/Aluthoya K.V
071-2150146S.K. Manel Chandralatha
2520025
NCP/P/HG/HG/Hathareskotuwa K.V
071-4177044R.M.W. Abeythunga
2620026
NCP/P/HG/HG/Thimbirigaswewa Primary School
-A.M.U. Dissanayaka Bandara
2720027
NCP/P/HG/HG/Moragaswewa K.V
066-2056797M.A. Ranjith Ashoka
2820028
NCP/P/HG/HG/Gunawardanapura Primary School
071-9160946M.K.D. Sathischandra
2920029
NCP/P/HG/HG/C.P Pura P.V
-R.M.M. Wijerathna
3020167
NCP/P/HG/HG/Nugagahadamana Mu.K.V
075-6301402P.T.A. Rahuma Lebbe
3120216
NCP/P/HG/HG/Sooriyagama Primary School
071-8289814E.G.C.Kumari
3220234
NCP/P/HG/HG/Minneriya Primary School
027-2245667K.G. Leelawathi Karunanayaka
3320242
NCP/P/HG/HG/ C.W.W. Kannangara P.V.
070-2746740D.M.S. Bandara