ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Galnewa කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
16
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
354
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
7057
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
119336
NCP/A/TB/GL/Galnewa M.M.V
025-2269577D.M.A.S.Dissanayake
219338
NCP/A/TB/GL/Negampaha M.V
071-1013818K.O.M.J.Kularathna
319340
NCP/A/TB/GL/Kalankuttiya M.V
025-3854830Y.M. Sumanathilaka
419341
NCP/A/TB/GL/Ihala Bulnewa V
071-6200240D.M.R. Bandara
519343
NCP/A/TB/GL/Kaththaragama Primary School
071-1030909V.Vimal Indrapala
619344
NCP/A/TB/GL/Kandulugamuwa V
071-9430910D.M.S.Dissanayake
719345
NCP/A/TB/GL/Galnewa Primary School
025-2269824D.M.D. Disanayake
819346
NCP/A/TB/GL/Negama Siri Sumana V
071-5407592S.M. Musammil
919347
NCP/A/TB/GL/Nelumpathgama V
071-6302441D.M.H. Dissanayake
1019349
NCP/A/TB/GL/Pahala Kalankuttiya Primary School
025-5613199A.P.G.A. Abesinghe
1119353
NCP/A/TB/GL/Walaswewa .V
071-0321928W.M.I.T. Wijesundara
1219354
NCP/A/TB/GL/Handungama V
071-5162876H.K.M.G. Kumarasinghe
1319355
NCP/A/TB/GL/Habarawaththa Wetakoluwagama V
071-2194218E.M.Upali Ekanayake
1419356
NCP/A/TB/GL/Halmillewa Siri Seewali V
072-5692850K.G.G. Edirisinghe
1519358
NCP/A/TB/GL/Usgala V
-P.K.G.C. Samaranayaka
1619360
NCP/A/TB/GL/Mawaththegama V
071-7334967W.W. Samarasinghe