ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19579 - NCP/A/KB/HP/Galahitiyagama V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 5 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1C.ILANGASINGHASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
2D.A.P.DISANAYAKASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
3M.G.T.M.DHARMARATHNASLTS 3-iNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
4R.D.M.RAJARATHNESLTS 3-iNCOEEnglishG.C.E. A/LDiploma
5W.M.ABERATHNA