ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19164 - NCP/A/KB/HP/Kimbulpatiyawa V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 7 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1A.P.CHANDRALATHASLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
2D.B.N.K.DISSANAYAKASLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
3H.M.ILANGASINGHASLTS 2-iTrainedEnglishG.C.E. A/LTrained
4Mr;D.M.WIJESINGHASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
5R.M.T.L.MAHEEPALASLTS 3-iGraduateEnglishB.A.(General)PGDE
6S A S SAMARASINHASLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
7U.N.MALANISLTS 3-iTrainedHealth & physical EducationG.C.E. A/LTrained