ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19133 - NCP/A/KB/HP/Walimuwapothana V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 5 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1A.K.P HERATHSLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
2B.M.S.M.BASNAYAKESLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
3H.M.M.B.HERATHSLTS 1TrainedEnglishG.C.E. O/LTrained
4K.R.RAMYALATHASLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
5S.K.WICKRAMASINGHAN/ATrainedBuddhistG.C.E. A/LTrained