ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19127 - NCP/A/KB/HP/Morawewa V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 6 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1B.NANDAMALANISLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
2H.A.G.S.RAJAPAKSHASLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
3I.M.RANMANDALASLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
4R.D.J.WICKRAMAPALASLTS 1TrainedEnglishG.C.E. O/LTrained
5S W S RAJAPAKSHASLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
6S.ILANGARATHNASLTS 2-iTrainedSupervisionG.C.E. A/LTrained