ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19106 - NCP/A/KB/HP/Ihaladiulwewa V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 9 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1B.M.A.C.RAJAPAKSHASLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
2D.P.M.PRASADIKASLTS 3-iHNDEEnglishG.C.E. A/LUntrained
3I.D.WIMALAWANSASLTS 3-iGraduateSupervisionB.A.(General)Untrained
4K.ARIYAWATHISLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. A/LDistance Trained
5T.M.SHIFFASLTS 3-iGraduateTamilN/AUntrained
6U.D.CHANDRALATHASLTS 2-iiTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
7U.H.CHANDRASEKARASLTS 1GraduatePrimaryB.A.(Special)PGDE
8W.M.C.WIKKRAMASINGHASLTS 3-iNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
9W.M.S.RAJAPAKSHASLTS 2-iiTrainedSupervisionG.C.E. A/LTrained