ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19127 - NCP/A/KB/HP/Morawewa V

ආපසු පිටුවට යන්න.

විදුහල්පති තොරතුරු විස්තරය - සංඛ්‍යාව 1 කි
අංකය නම ස්ත්‍රී / පුරුෂ ශ්‍රේණිය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1S. IlangarathnaMaleSLTS 2-iG.C.E. A/LTrained