ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/A/KB/HP/Galahitiyagama V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 19579 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම W.M. Aberathna
පාසලේ නම NCP/A/KB/HP/Galahitiyagama Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 077-2523226
ලිපිනය Galahitiyagama, Kapugollewa ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 04
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Horowpathana සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 10
අධ්‍යාපන කළාපය Kebithigollewa සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 10
ග්‍රාමසේවා වසම Anaolandawawa මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 21
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය - පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) Acres. 05
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 3 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 5 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 5 ජල ප්‍රභවය Tube Well

ආපසු පිටුවට යන්න.