ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/A/KB/HP/Kimbulpatiyawa V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 19164 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම S.S.N. Dissanayaka
පාසලේ නම NCP/A/KB/HP/Kimbulpatiyawa Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 077-8872657
ලිපිනය Kibulpatiyawa, Mahapothana ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 7
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Horowpathana සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 22
අධ්‍යාපන කළාපය Kebithigollewa සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 22
ග්‍රාමසේවා වසම 154 මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 42
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 0778872657 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) Acres. 05
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 3 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 5 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 5 ජල ප්‍රභවය No

ආපසු පිටුවට යන්න.