ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/A/KB/HP/Walimuwapothana V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 19133 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම H.M.M.B. Herath
පාසලේ නම NCP/A/KB/HP/Walimuwapothana Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 0778068700
ලිපිනය Walimuwapothana, Horowpothana ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 04
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Horowpathana සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 44
අධ්‍යාපන කළාපය Kebithigollewa සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 44
ග්‍රාමසේවා වසම 120, Walimuwapothana මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 90
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 0778068700 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) 2.5 Acres
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 3 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 5 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 5 ජල ප්‍රභවය Tube Well

ආපසු පිටුවට යන්න.