ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/A/KB/HP/Morawewa V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 19127 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම S. Ilangarathna
පාසලේ නම NCP/A/KB/HP/Morawewa Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 077-5918633
ලිපිනය Morawewa, Horowpothana ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 06
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Horowpathana සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 20
අධ්‍යාපන කළාපය Kebithigollewa සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 20
ග්‍රාමසේවා වසම 135, Morawawa මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 52
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 025-5613247 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) 5 acre.
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 2 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී Yes
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 5 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 5 ජල ප්‍රභවය Well

ආපසු පිටුවට යන්න.