ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
ඉවත්වන්න.
19090 - NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V. - පාසලේ වාරවිභාග ලකුණු
අංකය වසර ශ්‍රේණිය පංතිය මාධ්‍ය පිරිමි ගැහැණු එකතුව පන්තිභාරකාරීත්වය යාවත්කාලීන කිරීම Class ID Admin
1201988 A Sinhala182240H.D.D.U.Fernandu2019-05-0918485Update
2201999 A Sinhala111122S.K.Premarathna2019-05-0918486Update
320191010 A Sinhala141327D.M.P.W.Dissanayake2019-05-0918488Update
420191111 A Sinhala091221D.S.Damayanthi2019-05-0918489Update